Nieuwsbrieven

Maart 2015

columbarium bij de kerk

Steeds vaker wordt bij een overlijden gekozen voor cremeren i.p.v. begraven. Ook in Durgerdam is dat het geval. Helaas is er op het kerkhof geen gelegenheid om urnen bij te zetten. Daarom leek het aan de orde om de mogelijkheden tot het bouwen van een columbarium te onderzoeken. De Dorpskerk Durgerdam heeft bij het kerkgebouw enkele plantsoenen in eigendom, waarvan één direct aansluit bij het kerkhof. Op initiatief van het kerkbestuur zijn er sinds de zomer van 2014 gesprekken met de Nieuwe Noorder Begraafplaats gevoerd, waarin mogelijkheden worden onderzocht om op het aansluitende plantsoen een columbarium op te richten. Ter informatie: de ‘Nieuwe Noorder’ is de eigenaar van het kerkhof in Durgerdam. Een columbarium zou de mogelijkheid bieden om in eigen dorp (in een rustige landelijke omgeving) overledenen bij te zetten en te gedenken.

 

 

De plannen bevinden zich momenteel in de ontwerpfase en voorlopig is gekozen voor een ontwerp waarbij de bussen met as in een aantal losstaande zuiltjes kunnen worden geplaatst. Bovenstaande tekening is een impressie van hoe dergelijke zuilen er uit zouden kunnen gaan zien.

Het is de bedoeling om onder de kroon van de monumentale treures een rustbank te plaatsen. Het hoogteverschil met het huidige kerkhof (kerk en begraafplaats staan in feite op een terp) wordt overbrugd door een stenen trap. Het terreintje (de hele opzet is kleinschalig) is ook toegankelijk vanaf het Kerkepad en zal worden afgeschermd door een smalle haag.

 

Momenteel wordt door Wille Landschapsarchitectuur een project-begroting voorbereid, welke zal worden besproken in het Management Team van het Stadsdeel Noord, waarna een planning voor de uitvoering zal worden opgezet.

 

vaar ia

 

De laatste tijd heb ik wat gelezen in de Griekse mythologie. Tot voor kort had ik er altijd moeite mee mij voor te stellen dat die toch hoog ontwikkelde Grieken de verhalen over het wel en wee van die talloze goden als een volwaardige en serieuze godsdienst konden beschouwen. Maar in mijn vooroordelen is het een en ander gaan schuiven. Ik wil u daar graag deelgenoot van maken.

Niet lang gelezen verzuchtte een gesprekspartner dat het hem opviel hoe niet alleen hijzelf maar, in zijn beleving, onze hele samenleving lijdt aan een zekere inertie. De problemen die er op ons afkomen zijn zo complex en abstract dat eigenlijk niemand meer weet aan welk draadje hij zou kunnen trekken om de kluwen te helpen ontwarren. Dat kan ertoe leiden dat wij capituleren en gelaten over ons heen laten komen wat de er op het Haagsche of internationaal politieke toneel speelt. Niemand heeft nog de moed om op te staan en de barricades te beklimmen om wat er allemaal gebeurt een ferm halt toe te roepen. Om het in beeldtaal van deze week voor Pasen te zeggen: niemand heeft nog enig idee hoe de steen voor het graf waarin ons bestaan besloten ligt weg te rollen.

Omdat ik, zoals gezegd, wat had zitten lezen in de verhalen uit de Griekse oudheid begon ik mij af te vragen of het Griekse meergodendom hem niet behulpzaam zou kunnen zijn geweest in de strijd tegen de inertie. Want wat deden de Grieken? Wat is de ratio van het opdelen van de jou beheersende machten in tal van te onderscheiden aspecten? Door de vraag op deze manier te verwoorden, is meteen duidelijk in welke richting mijn gedachten gingen. Ik begon te vermoeden dat onze Griekse verwanten in hun tijd het fatalisme en de inertie te lijf gingen door te proberen greep te krijgen op dat complex van machten door het in partjes te knippen. En vervolgens brachten zij die partjes met elkaar in gesprek. De verbeelding van het verloop van dat gesprek noemen wij de mythologie. In die mythologische verhalen vechten, om een voorbeeld te noemen, het partje oorlog (Ares) en het partje economie (Hermes) met elkaar uit wat ze voor elkaar kunnen betekenen of in hoeverre ze elkaar juist voor de voeten lopen. Hetzelfde doen de lichamelijke liefde (Eros), het huwelijk (Hera) en de liefde en de schoonheid (Aphrodite). Want ook de laatste paar facetten van ons leven staan niet zelden in een ingewikkelde relatie tot elkaar. Door je erin te oefenen het een van het ander te onderscheiden, wordt het eenvoudiger te besluiten in welke mate je ‘offert’ op het ‘altaar’ van de ene ‘god’ of de andere. En ze moeten allemaal hun deel krijgen maar jíj bent degene die bepaalt welk deel dat is. Je hebt alle vrijheid om je eigen prioriteiten gestalte te geven.

Zou toeval dan toch bestaan? Van de week werd mij iets verteld waarin hetzelfde principe werd gehanteerd. Op de terugweg van een studiedag in het oosten van het land bood ik een medecursist een lift aan. Al betrekkelijk snel vertelde hij over de burnout die hem te pakken had gehad. Hij was midden dertig en werkte bij een bank. De bedrijfsarts had hem doorverwezen naar een psychotherapeut. Deze bracht hem in gesprek met een aantal sleutelfiguren uit zijn jeugd. Niet in werkelijkheid maar in een spel. De therapeut vroeg hem zich voor te stellen dat bij voorbeeld zijn vader had plaatsgenomen op de stoel die de therapeut met dat doel had neergezet. Hij kon zijn vader alles vragen wat er in hem op kwam. En vervolgens nodigde de therapeut hem uit het antwoord te geven dat zijn vader gegeven zou hebben. Daarna kwamen zijn moeder en enkele andere familieleden aan de beurt. Ik zal u het hele verhaal besparen. Maar waar het op neer kwam, was dat zijn genezing begon toen hij zich realiseerde dat het loodzware gewicht dat in zijn idee op zijn schouders rustte bestond uit ‘opdrachten’ van zowel zijn vader als zijn moeder. Het meest had hem het ‘gesprek’ met zijn zusje verbaasd. Hij had een beetje een hekel aan haar. Hij voelde zich door haar in de steek gelaten omdat zij een heel andere weg was gegaan dan hun ouders hadden gehoopt. Zij was vooral kunstzinnig met haar gevoel in de weer. Zij wilde niet studeren maar was conservatorium gaan doen. Nu was hij gaan zien hoe zij zich losvocht van de omstrengeling van hun ouders en hoeveel hij wat dat betreft van haar zou kunnen leren. Net als in het oude Griekenland gewoon was, had hij onderscheid leren maken tussen de verschillende machten, krachten en stemmen die op hem inwerkten. De diffuse deken van stemmen die hem zeiden wat te doen en wat te laten, had aan nuances gewonnen. Langs die weg kwam hij uiteindelijk zelf langzaam maar zeker aan het licht.

 

PL, maart 2015 

 

exploitatierekening 2014 Dorpskerk Durgerdam

BATEN

Onroerende zaken (huur) 15.212

Rentebaten (spaarcontracten) 25.091

Vrijw. bijdragen, giften, collecten 8.969

totaal a 49.272

 

LASTEN

Kerkgebouw 38.767

Afschrijvingen 2.558

Pastoraat 13.586

Kerkdiensten etc. 3.802

Bijdr. i.z. andere organen 1.351

Salarissen en vergoedingen 7.660

Beheer en administratie 1.994

Rentelasten 1.057

Overige onroerende zaken 169

totaal b 70.944

saldo a-b – 21.672

 

Saldo toev./onttr. voorzieningen + 9.361

Overige baten en lasten + 75

totaal c + 9.436

 

saldo a-b-/+c – 12.236

 

Ten einde de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw o.a. ten behoeve van andere dorpsactiviteiten dan de kerkdiensten te vergroten, is er in 2014, evenals in 2013, weer flink geïnvesteerd in gebouw en inrichting:

* ruimtelijke scheiding balkon/kantoor + cv 13.875

* groot onderhoud kabinetorgel 11.314

* uitbreiding toiletten/vestiaire 17.568

De ruimtelijke scheiding van het balkon en de van de kerkzaal onafhankelijke verwarming, hebben hun nut reeds bewezen door aanmerkelijk lagere energiekosten. Het kabinetorgel, een rijksmonument en in 1805 gebouwd door Jan Jacob Vool, klinkt weer zoals de bouwer het bedoeld heeft. De uitbreiding van de toiletgroep met vestiaire geeft, naast het gebruiksgemak, de entree, met de vorig jaar gerenoveerde keuken, een meer eigentijds karakter.

 

Naast een subsidie van 65% van de subsidiabele kosten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed t.b.v. het onderhoud van het orgel en de inzet van een deel van het eigen vermogen, hebben inwoners van Durgerdam en andere betrokkenen door hun financiële bijdragen in het onderhoud van de dorpskerk (Donateur Onderhoud Kerkgebouw) met name de vernieuwde toiletgroep en vestiaire mede mogelijk gemaakt. Het volgende grote project dat op stapel staat zijn de werkzaamheden aan het dak van de kerk. In een deel van de panlatten is houtworm geconstateerd en het screennet/dakfolie op het dakbeschot is nodig aan vervanging toe.

 

Voor inzage in de volledige jaarrekening kunt u, tot 14 dagen na het verschijnen van deze Nieuwsbrief, contact opnemen met de penningmeester van de Dorpskerk, de heer Hennie Koopman, Durgerdam 65, tel. 020 4904479, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..