Nieuwsbrieven

November 2014

Een nieuwe gastpredikant: internetdominee Fred Omvlee in Durgerdam

Fred Omvlee is dominee te land, ter zee en in de cloud. Fred is predikant bij de Koninklijke Marine en daarnaast voorganger van de eerste Internetkerk van Europa (zie: www.mijnkerk.nl). Fred Omvlee zet elke week een korte preek online. Op bovengenoemde site is het bovendien mogelijk een virtueel kaarsje branden en een eigen verhaal te plaatsen. ‘Gaat een online kerk de leegloop van de kerken stoppen?’ ‘Nee’, zegt ds Omvlee, ‘Het is een inspirerende aanvulling op datgene wat er al is en op een diep menselijke behoefte aan bezinning en ontmoeting en contact met het hogere.’ Zoals in het preekrooster vermeld staat, gaat Fred Omvlee op 14 december voor in de Dorpskerk in Durgerdam.

 

Bevestiging en inzegening ds Willemijn Jonkers

In een indrukwekkende en druk bezochte intrededienst in de Kerk aan Zee te Muiderberg, op zondag 16 november j.l. is Ds. Willemijn Jonkers bevestigd als predikant van de Protestantse Kerk te Muiderberg. Willemijn Jonkers gaat regelmatig voor in Durgerdam en was, van november 2006 tot februari 2009, als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden. Namens de Dorpskerk Durgerdam waren Elise Doelkahar en Rita Joldersma bij deze dienst aanwezig.

 

Groot-onderhoud kabinetorgel, een verslag voor de liefhebber

In het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (kortweg Brim genaamd) is in de maanden september en oktober aan ons kabinetorgel groot-onderhoud uitgevoerd. De subsidiëring via bovengenoemde regeling bedroeg 65% van de subsidiabele kosten. Voor dat onderhoud is het orgel naar Soest gebracht, waar in de werkplaats van de firma Elbertse de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

. Het orgel, kas, windvoorziening, mechaniek en pijpwerk, is geheel schoongemaakt;

. De windvoorziening heeft een nieuwe bodem in de motorkast gekregen. Tevens is de opening van de wind-regulateur naar het orgel verruimd. De windkanalen in het orgel zijn vernieuwd en de binnenwerkse maat van deze kanalen is twee maal zo groot geworden. Er kan meer wind naar de balgen, hetgeen de helderheid van het orgel ten goede zal komen.

. Daarnaast is de motorkast achter het orgel geplaatst, waardoor het orgel mooier in de ruimte staat;

. De bevoering onder de toetsen van zacht leer is vernieuwd, waardoor de klavier-toetsen weer op gelijke hoogte zijn gebracht. Tevens is de toetsgang teruggebracht tot 7 mm. De windlade en met name de registers van de mechanische sleeplade, lopen nu aanmerkelijk soepeler;

. Het pijpwerk is waar nodig gerestaureerd. Scheurtjes in het lood en tin zijn gesoldeerd en plaatselijk zijn nieuwe stukjes ingezet. De steminrichtingen van de houten pijpen zijn geëgaliseerd. Daarnaast zijn de C en F pijpen opgemeten en vastgelegd. Dit t.b.v. mogelijke reconstructie van dit en vergelijkbare orgels van de orgelbouwer Jan Jacob Vool.

Het orgel is op 22 oktober weer teruggeplaatst in de kerk en daarna generaal gestemd.

 

 

begroting 2015 Dorpskerk Durgerdam

 

BATEN        

onroerende zaken  Euro 15.500

rente en dividenden   25.300

bijdragen levend geld   12.300 

totaal a     53.100 

LASTEN      

kerkgebouw      6.800 

overige onr. zaken/inventaris            500

afschrijvingen       3.200  

pastoraat    13.700 

kerkdiensten etc.     4.200 

bijdr. i.z. andere organen    1.450 

salarissen en vergoedingen     7.490

beheer en administratie    2.700

rentelasten         530

overige onr. zaken          250

totaal b                  40.820

saldo a-b    12.280

saldo toev./onttr. voorzien.   20.000

overige baten en lasten  B      7.912

totaal c      12.088

saldo a-b-/+c               192 voordelig

 

Aanvulling van de onderhoudsvoorziening i.v.m. toekomstig groot-onderhoud zoals dakbeschot en screennet is gewenst. Aan beide voorzieningen wordt daarom in 2015 Euro 20.000,00 toegevoegd.

 

De volledige begroting is in te zien bij de penningmeester, de heer Hennie J.A. Koopman, Durgerdammerdijk 65, tel. no. 020 4904470, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

vaar ia

Wanneer een Nederlander iets ‘typisch Nederlands’ of ‘typisch Hollands’ blijkt te vinden, bedoelt hij dat zelden als een compliment. Over het algemeen is zelfs het tegendeel waar. Een dergelijke kwalificering is over het algemeen schamper bedoeld. Mij verbaast dat al jaren en ik heb bovendien de neiging me eraan te storen. Om tal van redenen ben ik de hemel dankbaar dat ik in dit land leef. En voor zover ik het kan overzien, hebben verreweg de meeste landgenoten alle reden om er net zo over te denken.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er van alles op onze samenleving is aan te merken. En dat onze overheid hier en daar forse steken laat vallen. Zo is mij de manier waarop de Tweede Kamer meedeint op mediahypes een doorn in het oog. Waarschijnlijk is het een onontkoombaar gevolg van het feit dat onze samenleving een mediocratie is geworden. Maar ik zou zo graag zien dat meer Kamerleden blijk zouden geven van het vermogen zich onafhankelijk en autonoom op te stellen. Maar goed, dat zijn allemaal wellicht geen overwegingen voor een column in een Nieuwsbrief als deze.

Waar het mij nu om gaat is het wonderlijke dedain waarmee wij Nederlanders zo dikwijls over ons eigen land menen te moeten spreken. Ten dele zal dat het gevolg zijn van onze cultuur of onze volksaard. Wij houden er niet van om hoog van onszelf op te geven. We stellen ons bij voorkeur bescheiden op en wij doen ons bij voorkeur kleiner voor dan we zijn. Patriotisme en chauvinisme hebben te onzent een ronduit negatieve reputatie en wij willen daarom ten koste van alles voorkomen om als patriot of als chauvinist te boek staan.  Daar zijn overigens beslist goede argumenten voor. Chauvinisme heeft veel schade aangericht in de wereld. Maar dat onze terughoudendheid wat dit betreft zich vertaalt in een minachting voor het eigen land lijkt mij ook weer niet nodig te zijn.

Voor een deel is die minachting te wijten aan een gebrek aan informatie over hoe het er in andere landen aan toe gaat. Het is eenvoudig om voorbij te zien aan hoe goed onze samenleving georganiseerd is en bestuurd wordt en te focussen op wat er mis gaat. Dat er wonderbaarlijk veel wel goed gaat, over het algemeen veel meer dan in de meeste andere landen, wordt te vaak over het hoofd gezien.

Wat ik vermoed, is dat bovendien een gebrek aan zelfbewustzijn en trots ons Nederlanders parten speelt. Zou dat komen omdat ons land zo klein is en wij op het wereldtoneel zo weinig in de melk te brokkelen hebben? Of speelt er iets anders? Eerlijk gezegd: ik weet het niet. Maar ik zie wat dit betreft een parallel met wat er zich in en rond onze kerken en geloofsgemeenschappen afspeelt. Ook op religieus en godsdienstig gebied zijn wij een bevoorrecht land met een uitgesproken rijke traditie. Niet alleen wordt de vrijheid van godsdienst hier oprecht bewaakt en beschermd maar ook de veelkleurigheid van het religieuze landschap is een verworvenheid die in belangrijke mate het gevolg is van onze voorkeur voor het organiseren ‘van onder op’. Afgezien van het enorme aantal enthousiaste kerkelijke vrijwilligers vormen de kerken en geloofsgemeenschappen in ons land geen factor van betekenis meer. Maar dat neemt niet weg dat miljoenen landgenoten zich nog altijd met de christelijke traditie verbonden weten. Het christelijke erfgoed heeft onze cultuur diepgaand beïnvloed en gevormd. Ik denk dan aan het stelsel van sociale voorzieningen, het (niet in politieke zin!) liberale klimaat in ons land, de integriteit van het openbaar bestuur en de niet te onderschatten betekenis van het feit dat wij er de voorkeur aan geven beleid te maken op basis van feiten. Dat in tegenstelling tot het beleid dat gemaakt wordt om wat ongewenst is te ontkennen of weg te moffelen. Ook wat dat betreft is er alle reden om met opgeheven hoofd de wereld in te blikken.

Ik denk, om kort te gaan, dat het zo langzamerhand tijd wordt voor een maatschappelijke en religieuze renaissance. Daarmee bedoel ik dat we met elkaar moeten streven naar een nieuw zelfbewustzijn dat zijn wortels vindt in onze geschiedenis. Het zou ons helpen ons op verschillende fronten dapperder op te stellen en meer moed aan de dag te leggen. Hoe dat er uit zal moeten gaan zien, zal moeten blijken. In elk geval zal er veel gesprek voor nodig zijn. Op het persoonlijke niveau begint het met het vinden van het vertrouwen om dat wat ons ten diepste beweegt ernstig te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het ruimte maken voor en het ontwikkelen van een persoonlijke spiritualiteit ons zal helpen om een geestdodend en daarom fnuikend cynisme te overwinnen. Waar het op aan komt, is dat wij weer leren als autonome volwassenen met elkaar in gesprek te raken. En dat wij op die manier elkaar helpen om rechtop te gaan staan en nieuwe verantwoordelijkheid op ons te nemen.

PL, november 2014