Nieuwsbrieven

Juli 2014

 DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

Juli 2014 verschijnt onregelmatig

 

bij de diensten

Eind september zal niet alleen de Cantorij van zich laten horen, ook zullen in de kerk exposerende kunstenaars van Galerie De Opsteker iets over hun werk komen vertellen. Hoe een en ander er precies uit zal zien, is nog niet te zeggen maar er zal werk te zien zijn van twee schilderessen en een beeldhouwster. Hun respectievelijke websites zijn: www.brighart.nl en www.yvonnenordlund.eu. (schilders) en www.mariannevandenheuvel.nl (beeldhouwer).

De maand erop, in oktober, staan wij alweer stil bij Allerheiligen. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u daar meer over. Ds Fred Omvlee, die begin december zal voorgaan, is nieuw in ons midden. Hij is legerpredikant maar is bovendien opgevallen omdat hij zich profileert als internetpastor. Wat wij ons daarbij mogen voorstellen, zal hij op 14 december zonder twijfel uit de doeken willen doen. Hoe de diensten met Kerstmis er uit gaan zien, valt nog niet te zeggen. Het is nog niet duidelijk wie de dienst op de Kerstavond voor zijn of haar rekening zal nemen. Ds Lootsma is die avond in Bilthoven (zie ook daarvoor verderop in deze Nieuwsbrief). Er zijn heel spannende plannen maar of deze doorgang zullen kunnen vinden, moet nog blijken. U hoort daarover tijdig meer.

 

gespreksgroepen

Het is midden in de zomer en half Nederland is met vakantie maar ik hoop dat u ruimte hebt voor de volgende informatie en data. De afgelopen jaren kwam er iedere laatste maandag (’s avonds om 20.00 uur) en dinsdag (’s morgens om 10.00 uur) van de maand een gespreksgroep bijeen. Dat zal ook zeker het komend jaar weer het geval zijn. De data waarop de bijeenkomsten zullen plaatsvinden, staan hieronder. Met name de groep op de dinsdagmorgen kon nog wel een aantal deelnemers gebruiken maar die hebben zich, zo is mijn indruk, intussen aangemeld. Nog meer deelnemers zijn overigens van harte welkom. Mochten de groepen te groot worden, dan beginnen we een derde groep; geen probleem. En mocht u vragen hebben of eerst eens een gesprek willen hebben over eventuele deelname, dan kunt u te allen tijde ds Lootsma opbellen: 06 25080705.

 

 

Wij hopen elkaar te treffen op:

maandag en dinsdag 29 en 30 september

maandag en dinsdag 27 en28 oktober

maandag en dinsdag 24 en 25 november

maandag en dinsdag 26 en 27 januari

maandag en dinsdag 23 en 24 februari

maandag en dinsdag 30 en 31 maart

 

Op verzoek van een aantal deelnemers staan tot Kerstmis de Tien Geboden centraal. Daarna zal er, net als in het vorige seizoen, steeds de verbinding worden gelegd tussen een kunstwerk en een Bijbelverhaal. De verschillende kunstwerken zijn weer gekozen uit zoveel mogelijk verschillende perioden. Er zullen verschillende kunstvormen aan bod komen, van schilderkunst via muziek tot videokunst.

 

Woudkapel

Per 1 augustus ga ik voorlopig voor twee dagen per week werken in De Woudkapel (www.woudkapel.nl) in Bilthoven. De Woudkapel noemt zichzelf een ‘vrijzinnige geloofsgemeenschap’ en is lid van de NPB (Nederlandse Protestanten Bond). Ik verheug me er op medeverantwoordelijk te worden voor het verdere reilen en zeilen van deze inspirerende groep mensen. Mijn band met Durgerdam zal er niet of nauwelijks onder lijden. Zoals ik over het algemeen de laatste zondag in de maand in Durgerdam voorga, zo zal ik voornamelijk op de eerste zondagen van de maand een dienst in Bilthoven leiden. De enige knelpunten zijn, zo nu en dan, de feestdagen. Zo zal ik op de Kerstavonden in Bilthoven voorgaan. De Kerstochtenden ben ik vervolgens in Durgerdam. Pasen zal ieder jaar opnieuw bekeken moeten worden. Met Pinksteren ben ik ’s morgens in Durgerdam. Mijn eerste dienst in Bilthoven zal zijn op zondagmorgen 14 september.

Pieter Lootsma

 

paaskaars

Nadat op Goede Vrijdag de Paaskaars is uitgeblazen en op Paasmorgen aan het begin van de dienst de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, wordt de oude Paaskaars traditioneel aan iemand gegeven, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de kerk, of voor de Durgerdamse gemeenschap. Dit jaar is de Paaskaars naar Fred Komin uit Ransdorp gegaan. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet aan groot onderhoud van het kerkgebouw. Zo'n drie en twintig jaar na de restauratie moesten delen van de buitenmuur opnieuw worden gevoegd en het stucwerk aan de voormuur hersteld. Het stucwerk aan de binnenzijde is er afgebikt, opnieuw aangebracht en uiteraard geschilderd. Ook opnieuw geschilderd zijn de entreedeur en de raampartijen, zowel binnen als buiten, alsmede de voormuur buiten.

Daarnaast zijn met een viertal projecten de gebruiksmogelijkheden van het gebouw flink opgevijzeld. De toiletgroep is vernieuwd en uitgebreid met een tweede toilet. Ook de vestiaire is vergroot en de berging doelmatiger ingericht. De keuken is geheel vervangen en uitgebreid met werkbladen en kookgelegenheid. Meer verborgen zijn de vernieuwingen op het balkon, waar een glazen wand en systeem-plafond , de ruimte akoestisch en warmtetechnisch isoleren van de kerkzaal. Een aparte verwarmingsinstallatie houdt het kantoor op de gewenste temperatuur, zonder nog de gehele kerk te moeten verwarmen. Hierdoor is het mogelijk op bescheiden wijze gelijktijdige activiteiten, zoals een vergadering, of gespreksgroep, te houden.

Een aantal verschillende mensen hebben assistentie verleend bij de werkzaamheden zoals het enkele keren de kerk uit- en inruimen, planningen maken en het voeren van gesprekken met werkvoorbereiders en uitvoerders. Bij al deze werkzaamheden, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering, was Fred Komin intensief betrokken. Bijna dagelijks bezocht hij de kerk om de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken.

De kerkenraad hoopt dat de Paaskaars Fred op gepaste wijze duidelijk maakt dat zij zijn inspanningen zeer waardeert.

JAARREKENING 2013

BATEN

Onroerende zaken Euro 15.425

Rentebaten 25.630

Bijdragen, giften, collecten 12.762

Totaal(a) 53.817

 

LASTEN

Lasten kerkgebouw 52.758

Overige onr.zaken en inventaris 546

Afschrijvingen 2.682

Pastoraat 13.602

Kerkdiensten 4.428

Bijdragen andere organen 1.199

Salarissen en vergoedingen 7.690

Beheer en administratie 2.423

Rentelasten 222

Totaal(b) 85.550

 

saldo a-b Euro -31.733

 

De hoge kosten zijn gemaakt door groot onderhoud aan het kerkgebouw, zowel binnen als buiten. Maar ook de restauratie van 'ons weesmeisje', een nieuwe keuken, de wc’s, de nieuwe bekleding van de preekstoel etc. drukken op de jaarrekening. E.e.a. is uitgevoerd met subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), subsidie voor de schilderij-restauratie kwam o.m. van het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting Bonhomme Tielens . Ook waren er bijdragen van dorpsbewoners voor het schilderij en het onderhoud. Verdere dekking is gevonden in de onderhoudsvoorziening en bestemmingsreserve die de Dorpskerk heeft opgebouwd. De hoop is dat zal blijken dat deze uitgaven een terechte investering zijn geweest. Waar het op aankomt is dat het kerkgebouw zijn centrale rol in het dorpsleven blijft behouden. Met die bedoeling is het indertijd immers gebouwd. De kerkenraad was van oordeel dat dit alleen mogelijk was door de genoemde aanpassingen (zie bij ‘paaskaars’) aan het gebouw te laten uitvoeren.

 

Voor meer uitgebreide informatie of inzage in de volledige winst- en verliesrekening kunt u de komende twee weken terecht bij Hennie Koopman, Durgerdammerdijk 65, tel. 020 4904479.

 

 

Allerheiligen

In Durgerdam worden degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen (1 november) ligt, de dag waarop de ‘kerk van alle eeuwen’ dit gewoon is te doen. Terwijl de namen van ‘hen die ons zijn voorgegaan’ worden gelezen, worden er kaarsen aangestoken, één bij iedere naam. Daarna zingt, na een moment van stilte, de Cantorij. Onder dit gezang kan een ieder die dat wil naar voren komen en een kaars aansteken voor iemand die een prominente plaats in zijn of haar gedachten inneemt. Ieder jaar opnieuw blijkt het als een indrukwekkende maar vooral zinvolle ochtend te worden ervaren.

Dit jaar valt onze Allerheiligendienst op zondag 26 oktober. Vanzelfsprekend zullen de namen gelezen worden van diegenen die in en rond Durgerdam zijn overleden. De nabestaanden krijgen een paar weken vóór de dienst hierover een brief. Wanneer u het op prijs stelt dat er een naam gelezen wordt van iemand die u na aan het hart ligt maar die elders woonde, dan bent u uitgenodigd deze naam door te geven. Deze naam zal dan in de lijst namen worden opgenomen. En mocht u het plezierig vinden om hierover eerst eens van gedachten te wisselen, dan is ds Pieter Lootsma eenvoudig te bereiken via de telefoon (06 25080705) of de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

vaar ia

De Woudkapel in Bilthoven, waar ik per volgende maand aan aantal dagen per week zal werken, noemt zichzelf met veel nadruk ‘vrijzinnig’. Hoewel ik vanaf de eerste keer dat ik daar rondliep nadrukkelijk het gevoel heb gehad mij daar goed thuis te zullen voelen, vroeg ik mij ook af wat die zo genaamde vrijzinnigheid zou kunnen behelzen. Ook Durgerdam is ‘van huis uit’ vrijzinnig. Maar de sfeer aan het IJsselmeer is heel anders dan die in de bossen tussen Bilthoven en Lage Vuursche. De afgelopen weken heb ik mij afgevraagd wat de gemene deler zou kunnen zijn. De vrucht daarvan treft u hieronder aan.

 

Mijn leven lang heb ik gewerkt in een vrijzinnige of in elk geval in theologische zin liberale omgeving. Daarvoor zijn misschien wel vooral culturele argumenten aan te voeren. Ik voel me plezierig thuis in gezelschap van zich ‘vrijzinnig’ noemende mensen. Al te vastliggende ideeën, opvattingen en standpunten benauwen mij. Daarom heb ik heb een dergelijke sfeer ook altijd opgezocht. Maar los van het type mensen dat zich graag vrijzinnig noemt, hecht ik aan de gedachte dat niemand de wijsheid in pacht heeft, ieder gelijk een keerzijde heeft en dat er in wat ogenschijnlijk onzin is een diepe en uiteindelijke waarheid schuil kan gaan. Wellicht is dat vrijzinnigheid?

 

Als dat zo is, impliceert vrijzinnig zijn een niet eenvoudige manier van in het leven staan. Of liever gezegd, het is niet altijd werkbaar. Het confronteert ons er immers voortdurend mee dat terughoudendheid geboden is als het gaat om het innemen van standpunten, het vellen van oordelen en noem maar op. Als dat zo is, is een logische vervolgvraag op basis waarvan iemand dan nog beslissingen kan nemen? Ieder ingenomen standpunt leidt er immers onvermijdelijk toe dat iets of iemand over het hoofd gezien wordt of tekort gedaan. Wat moeten wij dan? Wie verantwoordelijkheid draagt, moet nu eenmaal keuzes maken die blijkbaar maar (zeer?) ten dele te verantwoorden zijn. Die pragmatische noodzaak om niet altijd genuanceerd te zijn kan schuren.

 

Daar blijmoedig aan voorbij gaan en accepteren dat iedereen er zo zijn of haar eigen opvattingen op na houdt, leidt hier en daar tot wat ik als een vervreemdende nonchalance ervaar. Het impliceert immers dat er geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor het eigen doen en laten, noch voor dat van degenen met wie het leven gedeeld wordt.

 

Zoals zo vaak het geval is, is het ook hier: waar het op aan komt, is het vinden van een middenweg. Ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat wij als samenleving zuinig zijn op de verschillende levensbeschouwelijke podia die er zijn. Daaronder kunnen de kerken worden verstaan maar ook de talloze andere organisaties waarbinnen nagedacht en gesproken wordt over wat er werkelijk toe doet en wat er uiteindelijk min of meer betrekkelijk is. Want op dat gesprek komt het aan, zoveel is zeker. En ik denk dat wat ik ‘vrijzinnigheid’ noem wat dat betreft heel goede papieren heeft. Hoe vrijer en opener dat gesprek gevoerd wordt, des te vruchtbaarder het zal blijken te zijn - niet alleen voor de samenleving als geheel maar ook voor de individuele leden ervan. Door onze horizon te verbreden valt er een groter gelijk dan het eigen gelijk te ontdekken. Dat werkt plezierig relativerend, ook omdat het besef van betrekkelijkheid een aanzet is tot een onbevangen en opgewekte levenshouding.

Misschien is dat wel waar ik van houd en naar streef. Misschien is dat wel wat ik ‘vrijzinnigheid’ wil noemen.

PL, juli 2014