Nieuwsbrieven

April 2014

 DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

april 2014 verschijnt onregelmatig

 

 

 

 

bij de diensten

Aanstaande zondag is het Palmpasen. Op deze zondag zullen we tijdens de dienst gezamenlijk ontbijten. En, zoals ieder jaar het geval is, liggen er voor de kinderen Palmpaasstokken klaar om te worden versierd. Op deze zondag maken we een begin met de Stille Week die in Durgerdam vervolgd wordt met een dienst op de avond van Goede Vrijdag. Op die avond lezen wij met elkaar het lijdensverhaal uit het evangelie naar Marcus en we wisselen dit af met muziek. Op de ochtend van Pasen zullen we ons oor te luisteren leggen bij dezelfde Marcus. Maar behalve naar Marcus zullen wij ook luisteren naar het lied Dank sei dir Herr van Händel dat door de Cantorij ten gehore zal worden gebracht. In de overweging zal ook bij de tekst van dit lied worden stilgestaan. Behalve de Cantorij zal Rolf Hoogenberg op zijn trombone de feestelijkheid van deze dag onderstrepen.

Een week later, op zondag 27 april, zal ds Nico ter Linden voorgaan. Naast Simon Plemp op het orgel en de vleugel zullen Gertru Pasveer en Peter de Leeuw op resp. harp en viool een bijdrage leveren. Op 11 mei is ds Arnoldien van Berge in ons midden. Op 18 mei is iedereen van de Dorpskerk uitgenodigd om in Holysloot ter kerke te gaan. Carolina Koops, die daar predikant is, zal voorgaan. Zondagmorgen 25 mei zal voor de eerste keer dit jaar Galerie de Opsteker meewerken aan de dienst. Dat zal gebeuren in de persoon van Henk de Vries (www.doekenvanhenkdevries.nl) van wie er op dat moment een solotentoonstelling in de kerk te zien is.

De tweede zondag in juni is het Pinksteren. De Cantorij zal zingen. In de loop van augustus verschijnt er een volgende Digitale Nieuwsbrief van de Dorpskerk Durgerdam.

 

 

herinrichting Dorpskerk

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan maar de Dorpskerk heeft het afgelopen halfjaar een metamorfose ondergaan. Het is allemaal begonnen met de indrukwekkende restauratie van het schilderij met het ‘meisje met bidboekje’. In diezelfde tijd is er voorin de kerk van alles verbeterd. De kansel is opnieuw bekleed, de glazen uitstalkast is verdwenen, de liedborden zijn verhangen, de kaarsentafel is verplaatst enz. enz. Heel mooi zijn ook de twee koperen kaarsenhouders op de avondmaalstafel die zijn ingebracht door betrokken kerkganger. In de komende maanden zal er nog een restauratie aan het orgel plaatsvinden die er o.m. toe moet leiden dat de geluidskasten achter het orgel zullen verdwijnen.

Minder zichtbaar maar daarom niet minder ingrijpend was de verbouwing van de keuken. De nieuwe keuken is niet alleen erg praktisch maar hij is er bovendien op berekend ook in de vraag van grotere gezelschappen te voorzien. Vorige week is er een tweede wc bijgekomen en is de garderobe aangepast. Al deze ingrepen maken het gebouw beter geschikt voor ook andere bijeenkomsten dan alleen de kerkdiensten. Wellicht is u bekend dat het balkon verhuurd wordt en dat dat door de week als kantoor wordt gebruikt. Om ook door de week de kerk te kunnen gebruiken zonder de huurders op het balkon te storen, is er een glazen wand met daar bovenop een plafond geplaatst. De gespreksgroep op de dinsdagmorgen die het afgelopen seizoen dankbaar gebruik maakte van de gastvrijheid van de voetbalkantine, zal volgend seizoen in de kerk bijeen kunnen komen!

 

 

diaconale collectes

De helft van de collecteopbrengst t.b.v. de Dorpskerk Durgerdam wordt voor een diaconaal doel bestemd. In 2013 ging het om een bedrag van 1231,05. Van dit bedrag gaan er o.m. bloemengroeten naar mensen in en rond Durgerdam en worden er verschillende zich aandienende noden gelenigd. Ook worden er tal van hulporganisaties gesteund. Hieronder treft u een overzicht aan:

Sofak (ondersteuning allochtone kerken in Nederland) Euro 120,64

Drugspastoraat Amsterdam Euro 103,46

Amahoro (onderwijs in Burundi) Euro 35,05

Asape (fietsenproject in Kameroen) Euro 147,63

Exodus (hulp bij reintegratie na detentie) Euro 196,55

Edukans (onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden) Euro 131,42

Light for the World (oogzorgprogramma in Afrika en Azie) Euro 410,42

Timon (jeugdzorg m.n. in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam) Euro 69,84

PKN/Kerk in Actie Euro 677,20

 

 

giften

Het gedurende een aantal jaren schenken van een bedrag aan een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI), hoeft vanaf 1 januari 2014 niet meer via notaris te worden vastgelegd. Er kan nu worden volstaan met een schriftelijke overeenkomst waarin de schenker zich vastlegt op een bepaald bedrag. Voorwaarde is dat het bedrag steeds (ongeveer) even hoog is en het bedragen gedurende minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst kunt u down-loaden via:

www.belastingdienst.nl – inkomstenbelasting – giften - voorwaarden periodieke giften - periodieke giften vanaf 2014 - formulier. De gegevens op dit formulier onder de punten 4 en 7 moeten worden ingevuld door de ontvangende partij en in ons geval door de Protestantse Gemeente te Durgerdam. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de gemeente:

Hennie Koopman

Durgerdam 65,

t.: 020 4904479

e.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

overleden

Wij hebben bericht ontvangen dat in de leeftijd van 93 jaar is overleden Willemien van Essen. Mevrouw Dedden-van Essen was de weduwe van Ds. Jacob Dedden die van 1972 tot aan zijn emeritaat in maart 1987 als predikant aan Durgerdam verbonden was. Zij wordt zaterdag 15 februari in haar geboorteplaats Oldemarkt begraven.

 

 

vaaria

Een paar maanden geleden werd ik door een groot consultancybedrijf uitgenodigd een bijdrage te leveren aan een trainingsweekend voor aanstormende, jonge consultants. Het thema van de training was ‘professionele en persoonlijke groei’. Ik was ik uitgenodigd om het over met name de persoonlijke groei van de deelnemers te hebben. De organisatoren benadrukten dat zij het belangrijk vonden dat medewerkers zelfstandig en onafhankelijk zouden kunnen nadenken en beslissingen nemen. Het werk dat zij moeten doen zou daarom vragen. En daarom loont het de moeite in zoiets als persoonlijke groei te investeren.

Voor mij was het de eerste keer dat ik voor iets dergelijks werd gevraagd. Ik voelde mij in de wereld van de Zuid-as aanvankelijk als Kuifje in Amerika. Dat ging natuurlijk snel over en ik moet zeggen dat ik zondermeer onder de indruk kwam van de hartelijke en onbevangen nieuwsgierigheid naar wat ik te bieden had. Wat mij al snel opviel, was dat er bij de deelnemers aan de training heel verschillend gedacht werd over wat persoonlijke groei eigenlijk is. Om twee uitersten te noemen: Er waren er die onder persoonlijke groei het ontwikkelen van talenten verstonden. Ambitieus als zij waren, hoopten zij het met de hen in ruime mate toebedeelde intelligentie ver te schoppen. Zij wilden vaardigheden aangereikt krijgen om hun intellect en andere talenten nog doelmatiger te benutten en in te zetten. Mij bleek dat dat het is wat zij onder persoonlijke groei verstonden. Maar er waren er ook die een andere invalshoek kozen. Zij wilden zich op vooral het menselijke vlak ontwikkelen. In hun beleving had dat niet meteen met hun werk of carrière te maken. Zij wilden, zoals een van hen het uitdrukte, meer méns worden. Wat zij daaronder verstond, wist ze niet onder woorden te brengen maar dat was niet van belang. Dat zij de moed had haar weinig gearticuleerde verlangen uit te spreken telde en deed in elk geval mij goed. Want ik zal u zeggen dat ik gaande voort het traject begon te twijfelen of ik er goed aan had gedaan toe te zeggen aan deze training mee te zullen werken. Wat bij mij schuurde, was dat ik in toenemende mate het gevoel kreeg dat er iets niet klopte in de motivatie van de organisatoren van de training. De jonge consultants waren uitgenodigd om na te denken over zoiets verleidelijks als persoonlijke groei maar in feite werden zijn gevormd naar de mal die hun werkgever voor hen in gedachten heeft. De werkgever zal wellicht oprecht zijn in zijn verlangen zijn jonge medewerkers op te leiden tot zelfstandige en onafhankelijke mensen maar het is maar de vraag of hij daarmee niet ook zichzelf voor de gek houdt. Ik denk, als ik eerlijk ben, dat wérkelijk zelfstandige en onafhankelijke mensen eerst eens goed achter hun oren zouden krabben voordat zij kiezen voor een leven in de onwerkelijke wereld van de Zuid-as. Ze zouden zich daar doodschrikken als iemand zich autonoom en authentiek zou opstellen!

 

Ik wil met deze observatie niemand tekort doen, laat staan iemands integriteit in twijfel trekken. Dat ik hem met u deel, is omdat ik mij aan de hand van dit voorbeeld realiseer hoe onzegbaar moeilijk het is om een helder zicht te krijgen op wat en wie wij willen zijn. Het verlangen om mee te doen met wat onze omgeving vraagt, zit ons in het bloed. Net zoals het verlangen om onze omgeving met óns mee te willen laten doen ons in het bloed zit. Daar tegenover staat de wens om ons ten opzichte van diezelfde omgeving te profileren als iemand die anders is, die over unieke eigenschappen beschikt.

 

Het is allebei valide, zowel onze inspanningen om succesvol maatschappelijk te functioneren als onze zoektocht naar dat waarin wij volstrekt unieke schepselen zijn. De vraag is of wij er goed het een en het ander door elkaar te laten lopen? Ik sluit niet uit dat dat een weinig heilzame verwarring met zich mee kan brengen. Mij lijkt er alle reden te zijn om de talenten waarmee wij ons dagelijks brood verdienen te ontwikkelen in een apart domein dat wij zorgvuldig gescheiden houden van het domein waarin wij ons oefenen in het vertrouwen in dat waarin wij in wezen van elkaar verschillen. Beide domeinen zijn, als het erop aankomt, gelijkwaardig. Maar dat laatste domein verdient zoveel meer eerbied, zorg en aandacht. Want voor we het weten, wordt wat ons maakt tot wie wij uiteindelijk zijn, veronachtzaamd en teniet gedaan.

PL, april 2014