Nieuwsbrieven

Juni 2013

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

juni 2013                                                                  

verschijnt onregelmatig

bij de diensten

Op zondag 9 juni wordt er een gezamenlijke dient gehouden met Ransdorp/Holysloot. De dienst zal plaatsvinden in de kerk in Holysloot en begint om 10.00 uur. In een vorig rooster stond dat er een dienst in Durgerdam zou zijn en dat ds Pieter Lootsma zou voorgaan, maar omdat de kerk In Durgerdam gesloten is i.v.m. een opknap- en schilderbeurt is het rooster gewijzigd.

Op 30 juni zal ds Arnoldien van Berge voorgaan. Het is intussen bijna een traditie dat zij de dienst vormgeeft in samenwerking met Galerie De Opsteker.

Over de diensten verderop in de zomer vallen weinig bijzonderheden te melden, behalve dan dat Wil Helfensteijn (sopraan) op 25 augustus een bijzondere bijdrage aan de dienst zal leveren. En dan 29 september! Op die dag zal het dan gerestaureerde schilderij van het ‘weesmeisje’ worden onthuld. In de dienst zal hier uitgebreid aandacht aan worden geschonken. Het plan is om meteen na de dienst onder het genot van een glas wijn de restaurateur en een kunsthistoricus een uitgebreide toelichting op het resultaat te laten geven.

Op 27 oktober gedenken wij degenen die in het dan afgelopen jaar zijn overleden. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de Nieuwsbrief die eind september zal verschijnen.

 

Waterland - Kerkenland

Tijdens de laatste twee weekenden in juni 2013 (zaterdag 22 en zondag 23 juni en zaterdag 29 en zondag 30 juni) wordt de Waterland-Kerkenland fietstocht gehouden. Deze fietstocht voert langs de verschillende kerken in het Waterland en in iedere kerk wordt op ieder heel uur tussen 13.00 en 17.00 uur een concertje gegeven. Er kunnen verschillende routes gereden worden:

de Zuidroute: Zunderdorp, Ransdorp, Durgerdam en Holysloot en de Noordroute: Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en de R.K. Kerk in Monnickendam. Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

zaterdag 22 juni en zondag 23 juni (Zuidroute):

Zunderdorp                       Vocaal ensemble Kwarts            Kennemer Kring (klassiek koor)

Ransdorp                            Waterlandse Harmonie                               Weespertrekvaart Mannenkoor

Holysloot                           De Sirenen (Balkanliedjes)        Folqworld (wereldmuziek)

Durgerdam                        Jeroen Zijlstra  (luisterliedjes) Ad Oud Formatie (jazz)

zaterdag 29 juni en zondag 30 juni (Noordroute):

Monnickendam               Blaasensemble Timber                               Monnickendams Operakoor

Broek in Waterland       Unicorn (folkmuziek)                   Mainstream Jazz Combo

Zuiderwoude                    Duodektet (vocaal ensemble)  Roemeens Ensemble

Uitdam                                Linear Live (luisterliedjes)         The Bikeshop Band

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.kerkencultuurwaterland.nl

 

De Cantorij.

De Cantorij van de Dorpskerk van Durgerdam zou het heel fijn vinden als het aantal zangers zou kunnen worden uitgebreid met een bas. De Cantorij repeteert 2 à 3 keer in de maand op zondagavond van 8 uur tot half tien. Zo'n 8 keer per jaar werkt zij mee aan de diensten in de Dorpskerk . Het behoeft geen betoog dat de Cantorij in Durgerdam zeer gewaardeerd wordt.

Inlichtingen bij Chris Helfensteijn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 075-6172275)

 

Waterlandproject 2013

Op 9 en 30 juni 2013 zal er worden gecollecteerd voor het fietsenproject van ASAPE (Action de Securité Alimentaire et de Protection d’ Environnement: voedselzekerheid en bescherming van het milieu). In 2010 is vanuit een aantal kerken in Nederland, waaronder de Dorpskerk Durgerdam, in totaal Euro 10.000 bij elkaar gebracht voor 100 fietsen voor 100 vrijwilligers van ASAPE. De vrijwilliger betaalde zelf een bijdrage van Euro 27 aan deze fiets en is verantwoordelijk voor het onderhoud. In een contract werd vastgelegd dat de vrijwilliger na ontvangst van de fiets zich zeker nog 3 jaar als vrijwilliger zal inzetten.

‘In oktober 2012 was ik in Kameroen voor inhoudelijke ondersteuning van dit landbouwproject. Amos Bouba, de administrateur van het project, vertelde dat de fietsenactie een groot succes is: ‘De vrijwilligers zien de fiets als manna uit de hemel, ze doen alles om de fiets goed te onderhouden.’ Naast het werk voor ASAPE kunnen de vrijwilligers de fiets ook voor eigen activiteiten gebruiken, vandaar ook hun eigen bijdrage. Vrijwilliger Adji Henri werkt alweer 4 jaar met ASAPE in de gemeente Ngong, zo’n 30 km ten zuiden van Garoua: ‘Eerst ging ik te voet naar de velden van de boeren en boerinnen hier uit het dorp. Nu kan ik op de fiets. En ik gebruik de fiets ook om de kinderen naar school te brengen en het graan naar de molen te vervoeren.’ Een vrijwilligster vertelde dat ze nu met haar 3 kinderen op de fiets naar een gezondheidscentrum12 km verderop kan gaan voor de vaccinaties en een ander meldt dat ze twee jerrycans op de bagagedrager bindt, zodat ze nu met de fiets water kan halen.’

Vanuit het Waterlandproject 2013 hopen we weer 100 fietsen te financieren, zodat 100 andere vrijwilligers fietsend het nieuwe landbouwseizoen 2014 kunnen starten. Het zou mooi zijn als u hen dit duwtje in de rug zou willen geven.  

Rita Joldersma (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 06-27032730)

 

exploitatierekening 2012

BATEN

baten onroerende zaken (verhuur)       Euro      18.155                 

rentebaten en dividenden                                        13.317                 

bijdragen levend geld                                                 12.533  

totaal                                                                                  44.005                                                                                                                                                                                                 

LASTEN                                                              

lasten overige onr. zaken                           Euro      12.214

lasten inventaris                                                              4.214                    

afschrijvingen                                                                   1.391                     

pastoraat                                                                           13.623                   

lasten kerkdiensten etc              .                                               3.360                     

bijdragen i.z. andere organen                                    1.107                       

salarissen  en vergoedingen                                        7.440                  

kosten beheer en administratie                                               2.868                    

rentelasten                                                                              95

totaal                                                                                  46.312  

 

nadelig saldo                                                   Euro        2.307                    

Hier staat tegenover dat het pand Durgerdammerdijk 78B in het afgelopen jaar is verkocht voor een bedrag van Euro 475.000,00 De notaris/makelaarskosten bedroegen € 8.135. De opbrengsten zijn langjarig belegd in spaarcontracten van de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden). De volledige rekening kan ingezien worden bij de penningmeester, Hennie Koopman, (Durgerdammerdijk  65, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

diaconie

De diaconie heeft een overzicht gemaakt van de opbrengsten van de collectes over de periode januari – mei 2013. De eerste collecte tijdens een viering is voor de Dorpskerk Durgerdam. Deze wordt voor de helft aan de Diaconie en voor de helft aan de Kerkvoogdij toebedeeld. Tot en met mei 2013 was het bedrag voor de Diaconie 460,86. Voor de tweede collecte waren de opbrengsten als volgt:

PKN (Protestantse Kerk in Nederland) Jeugdwerk         Euro      110,30

PKN Eredienst & muziek                                                                              22,80

PKN Missionair werk IJburg                                                                        63,48

KIA (Kerk in Actie) Werelddiaconaat                                                      67,71

KIA Malawi                                                                                                        53,20

KIA Pinksterccollecte                                                                                  132,64

SOFAK                                                                                                                120,67

Drugspastoraat                                                                                                              103,46

Amahoro Hoorn/Burundi                                                                            35,05

Totaal is dit een bedrag van Euro 1170,17. Voor heel het jaar 2013 hebben is er een bedrag aan inkomsten uit ‘levend geld’ begroot van 3000 Euro. We zitten, na 5 maanden, redelijk op koers.

 

 

Al even geleden had ik mij voorgenomen eens wat gedachten over de plaats van kinderen in de kerkdiensten op papier te zetten. Niet alleen in Durgerdam is dit een onderwerp dat met een zekere regelmaat op de agenda verschijnt. Omdat eigenlijk overal in het land het kerkbezoek substantieel afneemt en jongere generaties nauwelijks nog deel hebben aan de godsdienstige traditie waarin onze cultuur geworteld is, maken wij ons met name over dat laatste terecht zorgen. De kerk is geen doel op zichzelf. Dat steeds minder mensen zich bij de kerk betrokken voelen, is op zich dan ook niet zozeer het probleem. Maar dat jonge mensen in zekere zin niet langer op de levensbeschouwelijke schouders van hun voorouders staan, baart wel zorgen. Dat kan tot ontworteling leiden.

 

Van oudsher is de kerk de plaats waar onze levensbeschouwelijke traditie bewaard en doorgegeven wordt. Dus dat er daar wordt nagedacht over hoe kinderen weer bij de traditie te betrekken, ligt voor de hand.

 

Omdat het voor de overdracht van cultuur uitermate wezenlijk is dat de verhalen die aan die cultuur ten grondslag liggen worden overgedragen, zijn die verhalen in voor kinderen aantrekkelijke en toegankelijke vorm gegoten. Kinderbijbels zijn er werkelijk in iedere denkbare smaak voor handen. En in de kerken zijn aparte kinderdiensten al enige decennia in zwang. Tijdens deze dienstjes worden die verhalen aan kinderen verteld en vindt er verwerking plaats door middel van het maken van tekeningen en andere creatieve uitingen.

 

Maar al deze initiatieven hebben het tij niet kunnen keren. De ontkerkelijking schrijdt genadeloos verder. Ik realiseerde mij laatst met schrik dat ik tot de laatste generatie behoor waarin kerkelijkheid nog enigszins een plaats heeft. Helemaal waar is dat niet want met een zekere regelmaat ontmoet ik jonge ouders die beginnen te vermoeden dat zij tekort schieten in de opvoeding van hun kinderen omdat zij niets meer meekrijgen van onze godsdienstige achtergrond. In de loop van het afgelopen jaar werd ik zelfs tot tweemaal toe opgebeld door ouders die mij vroegen of ik hun kinderen bij voorbeeld eens per maand wat catechese zou kunnen komen geven. Zij wilden dat graag samen met enkele buurtgenoten en vrienden organiseren.

 

Aanvankelijk was ik zondermeer enthousiast en had ik de neiging meteen toe te happen. Maar achteraf was ik blij toch enige bedenktijd te hebben gevraagd. De betrokken ouders zeiden zelf nooit meer naar een kerk te gaan. Ook lazen zij hun kinderen niet voor uit een kinderbijbel. Van kleine momenten waarop de kinderen geleerd werd om te bidden was al helemaal geen sprake. In feite was de vraag of ik deze leemte zou kunnen opvullen.

 

Naar mijn gevoel is er een parallel te trekken met de kinderdiensten in de kerken. Hoewel ik mij er nooit heel nadrukkelijk in heb verdiept, vermoed ik dat er in onze tijd in en rond de kerken meer voor kinderen wordt georganiseerd dan ooit tevoren. En dat het resultaat ronduit bedroevend is, zal iedereen kunnen beamen. Eigenlijk is dat een merkwaardige paradox, dat er vroeger door de kerken niet of nauwelijks geïnvesteerd werd in de godsdienstige opvoeding van kinderen en dat iedere volgende generatie de kerk toch een plek wist te geven. En nu, nu kerkgangers en bloc op hun hurken moeten gaan zitten om het die paar kinderen die zijn gekomen toch vooral naar de zin te maken, is er nauwelijks meer sprake van zoiets als overdracht van een religieuze praktijk. Dat zet toch aan tot nadenken, lijkt mij.

 

Om eerlijk te zijn: zo langzamerhand vermoed ik dat we net zo goed kunnen ophouden met onze inspanningen om kinderen bij de kerk te betrekken. Het haalt allemaal niets uit en is daarom verspilde moeite. Bovendien halen de pogingen om kinderen zich thuis te laten voelen niet zelden het niveau van de kerkdiensten omlaag.

 

Nu moet ik mij goed begrijpen, ik pleit er niet voor om iedere poging tot geloofsoverdracht te staken en om de na ons komende generaties wat dit betreft maar op te geven. Wat ik denk is dat het overdragen van ons religieuze erfgoed vooral daar geschiedt waar de verbondenheid ermee wordt voorgeleefd. Daar waar ouders en grootouders(!) hun (klein-)kinderen laten ervaren dat waar zij mee bezig zijn létterlijk ‘wezenlijk’ voor hen is, vindt die overdracht als vanzelf plaats. Dit gebeurt wanneer ouders eerbiedig verkeren met niet alleen de oude verhalen, maar ook met de signalen die zich aandienen in hun ziel, hun gevoeligheid voor wat er ‘als van de overkant’ op hen toekomt.

 

Uiteindelijk heb ik de ouders die mij opbelden met de vraag of ik hun kinderen catechese zou willen geven, geantwoord dat ik dat graag zal doen. Maar dat ik daar wel een voorwaarde aan wil verbinden. En die is dat ook de ouders zelf rondom dezelfde thema’s en vragen bij elkaar gaan komen.

Nooit meer iets gehoord.

PL, mei 2013