Nieuwsbrieven

November 2012

 

 

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

bij de diensten

Aanstaande zondag (25 november) vervolgen wij onze traditie om op de laatste zondag van november een aspect van ons kerkgebouw uit te lichten. Dit jaar zal er aandacht worden geschonken aan de scheepsmodellen die in de kerk te vinden zijn. Een ervan is erg oud en stamt uit een tijd dat het de gewoonte was om in de vissersplaatsen aan de Zuiderzee een dergelijk model een plaats te geven. De heer Ton Wegman (inwoner van Durgerdam en werkzaam in het Scheepvaartmuseum) zal het een en ander over deze traditie komen vertellen.

Op 9 december zal Willemijn Jonkers voorgaan. Velen verheugen zich daar op.

Op Kerstavond richten wij ons op zowel volwassenen als kinderen. Nico ter Linden zal een aantal kerstverhalen vertellen uit zijn nieuwe kerstbundel die onlangs is verschenen. Bovendien zal Jeroen Zijlstra met zijn trompet o.m. het orgel begeleiden. Het Kerstevangelie naar Lucas zal worden gelezen en we willen een heel aantal vertrouwde kerstliederen zingen. De dienst begint om 19.30 uur.

De volgende ochtend zingt de Cantorij o.l.v. Chris Helfensteijn. Maar bovendien zullen Mirjam en Sandra Karres op respectievelijk piano en viool een bijzondere bijdrage aan de dienst leveren. Net als de avond ervóór zal het kerstevangelie uit Lucas worden gelezen.

Voor 13 januari stond ds Frits Groeneveld op het rooster. Deze doopsgezinde emerituspredikant is onlangs in Ransdorp komen wonen maar kerkt met een grote regelmaat bij ons. Wij verheugden ons dan ook op deze dienst waarin hij zou voorgaan. Helaas heeft hij moeten afzeggen omdat hij revalideert van een akelige heupoperatie. Wie hem gaat vervangen is op dit moment nog niet bekend.

Op zondag 27 januari staat ons weer iets heel opmerkelijks te wachten. Behalve de Cantorij zal ook Theodor Holman zijn medewerking aan de dienst verlenen. Theodor Holman heeft de religieuze poëzie van Gerard Reeve op muziek gezet en zal een aantal van deze liederen voor ons komen zingen. Hij zal zichzelf daarbij op de piano begeleiden. De gedichten die u zult gaan horen, zijn te vinden in de bundel Nader tot U van Reeve.

Van de diensten in februari en maart wordt hier met name de dienst op 24 maart vermeld. In het vervolg willen wij op Palmpasen niet alleen de kinderen uitnodigen een Palmpaasstok te komen maken, wij zullen op die ochtend bovendien gezamenlijk ontbijten. Een en ander betekent dat er in de zgn. Stille Week drie diensten gehouden zullen worden: op de ochtend van Palmpasen, de avond van Goede Vrijdag (19.30 uur) en natuurlijk op de Paasmorgen.

 

 

verschijnen Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief verschijnt in een gedrukte versie die huis aan huis wordt bezorgd in Durgerdam. Daarnaast wordt de digitale versie verzonden aan iedereen die zich op de een of andere manier verbonden weet met de Dorpskerk. Op termijn zal de gedrukte versie gaan verdwijnen en alleen de digitale versie overleven. Gedacht wordt aan de zomervakantie van 2013; daarna ontvangt iedereen alleen nog de versie per e-mail. Mocht u er niet zeker van zijn of de Kerkenraad over uw e-mailadres beschikt, dan kunt u dit doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

De volgende Nieuwsbrief (zowel digitaal als in hard copy) kunt u eind januari of uiterlijk begin februari tegemoet zien.

 

 

collectes

In januari 2013 wordt er weer gecollecteerd voor SOFAK (Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken). Er zijn enkelen honderden migrantenkerken in Nederland, met in totaal zo’n 75 verschillende talen. Vaak bieden deze kerken ook sociale en financiële ondersteuning aan hun leden. Deze migrantenkerken zijn zelf echter niet zo kapitaalkrachtig. SOFAK geeft dan ook steun aan deze protestantse migrantenkerken, bijvoorbeeld door een bijdrage voor:

•de huur van ruimtes voor samenkomsten

•aanschaf van bijbels en muziekinstrumenten

•ambtskosten van een voorganger 

•diaconale ondersteuning 

SOFAK krijgt haar middelen van particulieren, dus het zou fijn zijn als u hier flink voor in de buidel wilt tasten.

 

 

fietsen  voor vrijwilligers in Kameroen

In 2010 is gezamenlijk vanuit verschillende kerken, waaronder de Dorpskerk Durgerdam, in totaal € 10.000 bij elkaar gebracht voor 100 fietsen voor vrijwillige hulpverleners in Kameroen. De vrijwilliger betaalde zelf een bijdrage van € 27 aan deze fiets en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook gaat de vrijwilliger de verplichting aan om bij ontvangst van de fiets zich zeker nog 3 jaar als vrijwilliger in te zetten. Dat is in een contract vastgelegd.

In oktober 2012 was ik in Kameroen en hoorde ik dat de eerste fietsenactie een groot succes is. Amos Bouba, de administrateur van het project: ‘De vrijwilligers zien de fiets als manna uit de hemel, ze doen alles om de fiets goed te onderhouden.’ Naast het werk voor ASAPE (Action de Securité Alimentaire et de Protection d’ Environnement) kunnen de vrijwilligers de fiets ook voor andere activiteiten gebruiken. Zo vertelde een vrijwilligster dat ze nu met haar 3 kinderen op de fiets naar 

een gezondheidscentrum 12 km verder kan gaan voor de vaccinaties. Een andere vrijwilligster meldt dat ze twee jerrycans op de bagagedrager bindt, zodat ze nu met de fiets water kan halen en niet meer te voet hoeft te gaan, het water op haar hoofd dragend. En een ander is zo zuinig op haar fietsdat ze deze thuis parkeert in haar slaapkamer.

                                                                                                     Vrijwilliger Adji Henri werkt alweer 4 jaar met ASAPE in de gemeente van Ngong, zo’n 30 km ten zuiden van Garoua: ‘Eerst ging ik te voet naar de velden van de boeren en boerinnen hier uit het dorp. Nu kan ik op de fiets. En ik gebruik de fiets ook om de kinderen naar school te brengen en de gierst naar de molen te brengen om het te laten malen. Ook mijn vrouw gebruikt de fiets. En voor het onderhoud kan ik op de lokale markt de onderdelen vinden. Ik ben nu wel toe aan een paar nieuwe pedalen.’

Rita Joldersma

 

 

dank

Het Steunfonds Bijzondere Vakanties bedankt de Dorpskerk Durgerdam voor de  gift van € 650 voor de elektrische rolstoelfiets voor mensen met een beperking. Met deze fiets kunnen vrijwilligers met de gasten fietstochten maken tijdens de vakantieweken.

Ook kregen we een bedankbrief van de directeur van De Stek voor Stad en Kerk in Den Haag voor de gift van € 3600 Euro voor De Halte. Onze gastvoorganger Henk Baars slaakte in een viering in maart 2011 een ‘noodkreet’ over deze opvang voor vrouwen en kinderen in noodsituaties. De Diaconie heeft een financiële bijdrage kunnen geven vanuit het reservefonds van de Diaconie. 

namens de Taakgroep Diaconaat & Zorg,

Rita Joldersma

 

 

begroting 2013 Dorpskerk Durgerdam

BATEN

Baten onroerende zaken16.800

Rentebaten en dividenden26.000

Bijdragen levend geld11.520

    _________

Totaal a        54.320

 

LASTEN

Lasten kerkgebouw15.793

Afschrijvingen 1.500 

Pastoraat        13.000 

Lasten kerkdiensten etc. 4.325 

Bijdragen i.z. andere organen  1.030       

Salarissen  en vergoedingen 6.940   

Kosten beheer en administratie  2.200 

Rentelasten      85            

Lasten overige onr. Zaken    200

Totaal b        45.073 

Saldo a-b           9.247   

SALDO 

Toevoeging voorzieningen   L12.924

Overige baten   B 3.962   

Totaal c-8.962 

Saldo a-b-/+cvoordelig          1.285 

Deze begroting is door de kerkenraad vastgesteld in de vergadering d.d. donderdag 15 november 2012 en gedurende een week na het verschijnen van deze nieuwsbrief in te zien bij de penningmeester van de gemeente, Hennie Koopman, Durgerdam 65.

 

 

vaar_ia

De toespraak die Barack Obama hield nadat duidelijk was dat hij de verkiezingen gewonnen had, was zondermeer indrukwekkend, daarover waren vriend en vijand het eens. Obama blijkt een geweldig talent te hebben om met name grote groepen mensen te raken. Zijn dictie en zijn charisma spelen daarbij een niet te onderschatten rol. Maar even helemaal los daarvan was ook de inhoud van deze toespraak buitengewoon interessant. Politiek is niet mijn vak en ik wil dat eigenlijk ook maar zo houden. Ik ga mij dus niet mengen in de politieke kanten van zijn betoog. Maar waar ik wel wat over denk te kunnen zeggen is over de opbouw of structuur van zijn betoog. Ik ben na zo’n 25 jaar predikant te zijn geweest natuurlijk beroepsgedeformeerd en ik kijk intussen dus met een heel bepaalde bril maar dat moet u maar voor lief nemen. Maar mij deed het verhaal dat Obama hield onmiddellijk denken aan het Bijbelboek Exodus. 

In het boek Exodus wordt in beeldende taal verteld hoe ‘wij’ ons losmaakten uit wat ons klein hield, uit wat vast leek te liggen en waar wij op een merkwaardige manier aan verslaafd leken te zijn. Die werkelijkheid wordt in dat boek aangeduid met de naam Egypte. Dat ‘wij’ de moed vonden om weg te trekken, had ermee te maken dat wij hardop durfden te dromen van een volkomen andere mogelijkheid, van een wereld waarin wij zullen samenvallen met wie wij werkelijk zijn en waar iedereen tot zijn recht zal komen.

Het leven van ons mensen speelt zich af, zo staat in het boek Exodus te lezen, in het tussengebied tussen beide werelden. Wij leven tussen angst en hoop in, tussen ‘Egypte’ en het ‘Beloofde land’. Soms heeft de angst de overhand (dan deinzen wij terug, richting Egypte), dan weer de hoop (dan trekken wij moedig voorwaarts, richting het Beloofde Land). En dat heen en weer, dat aarzelend zoeken naar een begaanbare weg, dat hebben de schrijvers van Exodus als een woestijntocht beschreven. We hopen op perspectief aan de horizon, maar maar al te vaak is het bestaan dor en uitzichtloos.

Obama maakte in zijn overwinningsspeech dankbaar gebruik van ditzelfde schema. Meermalen haalde hij de founding fathers aan. Zij waren het die, net als Mozes dat deed in Egypte, ‘ons’ inspireerden om te gaan geloven in het gekoesterde visioen van een land achter de horizon van dit bestaan. Zij waren het die ‘ons’ de moed deden vatten om op te staan en op weg te gaan. Maar, zo ging Obama verder, dat visioen is nog lang geen werkelijkheid geworden. Wij zouden kunnen gaan denken dat wij veroordeeld zijn tot een leven in wat wij als een woestijn ervaren. Maar wanhoopt niet! The best has yet to come, riep hij zijn gehoor toe. En daar liet hij het niet bij, hij vulde met grote precisie in wat dat dan is wat ‘ons’ te wachten staat. Mocht zijn gehoor onderweg cynisch zijn geworden en het visioen zijn kwijtgeraakt, Obama hielp ‘ons’ weer aan beelden van hoe het er aan de overkant van de woestijn aan toe zal gaan: Our stories are different but our destinies are shared (onze verhalen mogen van elkaar verschillen, wij delen een en dezelfde bestemming). En in de traditie van de founding fathers schetste hij hoe wij ons die destiny mogen voorstellen:  het is een land waar jong en oud, rijk en arm, democraten en republikeinen, blank en zwart, Spaans sprekenden, mensen met een Aziatische achtergrond en wie in de VS geboren zijn, homo- en heteroseksuelen, mensen met een beperking en zij die die dat niet hebben, met elkaar in harmonie zullen leven.

De vraag is gerechtvaardigd of een dergelijke toespraak niet ook in meer of mindere mate demagogisch genoemd kan worden. Ik weet dat niet. Het is natuurlijk nooit verkeerd om kritisch te blijven en om waakzaam te zijn. Maar tegelijkertijd denk ik dan dat het zo kostbaar is om te delen in hoop en om met elkaar een beeld te hebben van waar het naartoe moet. Wanneer het ons daaraan ontbreekt, krijgt het cynisme immers ruim baan. En ik kan me niet voorstellen dat iemand daarop zit te wachten.  

PL, november 2012 ‘

 

U kunt de toespraak van Obama beluisteren en bekijken via http://www.youtube.com/watch?v=ddx8t6zGWxA