Nieuwsbrieven

Mei 2012

 DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

 verschijnt: onregelmatig

 redactie: ds Pieter Lootsma

 contact en kopij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 bij de diensten

 

Op de ochtend van Pinksteren zullen er in de dienst maar liefst twee kinderen gedoopt worden: Lodewijk Bart van Eggelen en Julia Mirjam van Eggelen, zoon en dochter van Christian en Sandra van Eggelen-Karres. De Cantorij zal hier en daar een passend accent zetten. Op zondag 24 juni gaat ds Arnoldien van Berge voor. In haar dienst zal zij aandacht schenken aan de tentoonstelling van Galerie De Opsteker die op dat moment in de kerk te zien is. De Cantorij zingt.

 

Op de tweede zondag in juli is er in Durgerdam geen dienst. Dat om iedereen de gelegenheid te bieden samen met Ransdorp-Holysloot te kerken in het fraaie kerkje in Holysloot. Aanvang van de dienst: 10 uur. Op zondagmorgen 9 september zal de Cantorij medewerking aan de dienst verlenen.

 

Ook in de dienst van 30 september zal worden samengewerkt met De Opsteker. Veel kan ik er nog niet over zeggen, behalve dan dat het een muzikaal feest belooft te worden.

 

In september verschijnt er een volgende Nieuwsbrief met daarin onder meer bijzonderheden van de diensten in oktober en de maanden die daarop volgen.

collecte voor SOFAK – Migrantenkerken

 

In mei en juni collecteren we voor SOFAK (Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken). Er zijn enkelen honderden migrantenkerken in Nederland, met in totaal zo’n 75 verschillende talen. Vaak bieden deze kerken ook sociale en financiële ondersteuning aan hun leden. Deze migrantenkerken zijn zelf echter niet zo kapitaalkrachtig. SOFAK geeft dan ook steun aan deze protestantse migrantenkerken, bijvoorbeeld door een bijdrage voor:

 

          de huur van ruimtes voor samenkomsten

          aanschaf van bijbels en muziekinstrumenten 

          ambtskosten van een voorganger

          diaconale ondersteuning

 

SOFAK krijgt haar middelen uitsluitend van particulieren en kerkelijke gemeenten.

 

Midden-Spanje in Durgerdam

 

Van 28 april t/m 27 mei 2012 is er in de Dorpskerk een expositie te zien van Ana Vivas en Javier Orozco (schilderijen) en Sonia Cardunets (beelden). Deze (verkoop-)tentoonstelling kwam tot stand in het kader van een uitwisselingsprogramma met Spanje en werd gerealiseerd door Galerie De Opsteker, Noorderstraat 61 te Amsterdam.

 

De schilderijen en beelden zijn, behalve tijdens de diensten, te zien op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Inlichtingen: www.eduarte.eu

 

 

 

                     

 

Javier Orozco                                                     Ana Vivas                                      Sonia Cardunets

 

 

 

gespreksgroepen

 

Het is niet overdreven om te zeggen dat de gespreksgroepen op het nodige enthousiasme kunnen rekenen. Het eerste jaar lazen wij een zestal verhalen over de aartsvader Abraham. In het nu afgelopen seizoen stonden verhalen over de herdersjongen David centraal. In het nu volgende seizoen is het de bedoeling steeds in gesprek te komen met het werk van een kunstenaar en het daarbij gelezen Bijbelverhaal. In dit gesprek zal alle ruimte geboden worden voor onze eigen associaties en ervaringen. De kunstwerken zullen worden gekozen uit zoveel mogelijk verschillende eeuwen.

 

Net als dat de afgelopen twee seizoenen het geval was, komen we bij elkaar op respectievelijk maandagavond en dinsdagmorgen, telkens op de laatste maandag en dinsdag van de maand. Dat wil zeggen dat één groep bij elkaar komt op 24 september, 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari en 25 maart. De andere groep komt bijeen op 25 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari en 26 maart. Het is denkbaar dat er per september een derde groep zal worden gevormd. We zullen dan in overleg bepalen wanneer deze groep samenkomt.

 

Wie mee wil doen, melde zich: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ook nieuwe deelnemers zijn méér dan welkom!

 

Dameskrans

 

Vanuit het Korthagenhuis wordt met de opbrengsten van vaak bijzonder haak- en breiwerk nog steeds het onderhoud van ons kerkgebouw ondersteund. In februari mochten we weer een bijdrage van € 100,00 ontvangen.

 

ondersteuningsactie Dorpskerk Durgerdam 2012

 

De aanbiedingsbrief en folder voor deze jaarlijks te houden actie voor de instandhouding van ons kerkgebouw en het werk van onze gemeente, zijn half januari onder de bij de Dorpskerk Durgerdam betrokkenen verspreid. De eerste reacties zijn positief en een bevestiging van de oproep: ‘De Dorpskerk Durgerdam is het waard om je voor in te zetten’.

 

exploitatierekening 2011

 

van de Protestantse Gemeente te Durgerdam

 

 

 

BATEN

 

Baten onroerende zaken                               27.745            

 

Rentebaten en dividenden                             10.996            

 

Bijdragen levend geld                                               13.389

 

Totaal (B)                                                       52.130                                                                      

 

LASTEN

 

Lasten kerkgebouw                                          1.034            

 

Lasten overige onr. zaken en inventaris         7.009              

 

Afschrijvingen                                                  1.407              

 

Pastoraat                                                       13.383              

 

Lasten kerkdiensten etc.                                 3.868              

 

Bijdragen i.z. andere organen                         1.031                

 

Salarissen  en vergoedingen                           6.940              

 

Kosten beheer en administratie                      2.154              

 

Rentelasten                                                           88                              

 

Totaal (L)                                                       44.914            

 

                                                                      

 

Saldo a-b                                                           7.216

 

 

 

Saldo toevoeging/onttrekking          

 

voorzieningen                                       L          3.924 

 

Overigebatenenlasten                      L             225    

 

                                                                       _______

 

                                   Totaalc             L          4.149                                                                                              Saldoa-b-c                           _______                                                                                           Voordelig                     3.067

 

 

 

De volledige rekening ligt gedurende twee weken na het verschijnen van deze Nieuwsbrief ter inzage bij de penningmeester, Hennie Koopman, Durgerdammerdijk 65.

 

toelichting bij de exploitatierekening 2011

 

Het voordelig saldo is ontstaan door gedeeltelijke teruggave van energiebelasting van Durgerdammerdijk 78B (het ‘diaconiegebouw’)en de huurinkomsten van het tijdelijke medegebruik van dit perceel. Ook de bijdragen en giften van bij de Dorpskerk Durgerdam betrokkenen zijn, na jaren van gelijkblijvende opbrengsten, weer eens wat hoger uitgekomen. Vooral het laatste is een plezierige ontwikkeling.

 

Waar de overheid bij de instandhouding van beeldbepalende monumentale gebouwen, grotere belemmeringen opwerpt, komen de kosten voor het noodzakelijke onderhoud steeds meer bij de eigenaren te liggen. Voor een kleine kerk als de onze, is dat een behoorlijke opgave.

 

 

 

vaar ia

 

Zoals ook hierboven al te lezen valt, las ik in het intussen afgelopen seizoen met een aantal groepen verhalen over David. David is een van de meest centrale gestalten in de Bijbel. In zijn oneindige veelkleurigheid verbeeldt hij de volkomen vrije mens. Dat wil zeggen: de mens die zich vrij verhoudt tot wat er zich in hemzelf aandient aan gevoelens, verlangens, lusten, driften en wat dies meer zij. Die innerlijke vrijheid vertaalt zich in een wonderlijke vrijheid tot het bestaan in het algemeen. En David ontleent zijn vrijheid aan zijn hartelijke relatie met zijn god. Het is tegelijkertijd fascinerend, indrukwekkend en ontroerend om te zien waar dat een mens toe kan brengen.

Voor mij waren de gesprekken in de verschillende groepen weer een bijzondere ervaring. Over veel van ook deze Davidverhalen heb ik in de loop van de intussen 25 jaar dat ik nu predikant ben wel eens gepreekt. Maar nooit eerder kwam ik zo onder de indruk van de veelkleurige diepte van deze verhalen. Aan een van de dingen die mij zijn opgevallen, wil ik hier wat meer aandacht besteden.

 

Van David wordt talloze malen benadrukt dat hij de ‘gezalfde des Heren’ is. Hetzelfde wordt overigens ook meermalen gezegd van Saul, zijn voorganger. En niet alleen zij beiden dragen deze ‘titel’, ook verschillende andere figuranten in de Bijbel gaan als gezalfden door het leven. Het Hebreeuwse woord voor ‘gezalfde’ is ‘messias’. David heet in deze verhalen dus messias te zijn. Al lezend gingen wij dat almaar beter begrijpen. In de eerste plaats viel op hoe de schrijvers van de verschillende evangeliën David voor ogen moeten hebben gehad toen zij hun portretten van Jezus schilderden. Die twee zijn verwant, zij doen sterk aan elkaar denken. Jezus leeft in eenzelfde vertrouwensvolle vrijheid als David tentoonspreid.

 

Het opmerkelijke is nu dat de talloze Bijbelvertalers het woord messias in de Davidverhalen consequent vertalen als ‘gezalfde’ en het in de verhalen over Jezus als een soort eretitel onvertaald laten. De klassiek geschoolden onder ons zullen weten dat het Griekse woord christos ook ‘gezalfde’ betekent. En ook dat is in de context van de verhalen over Jezus systematisch onvertaald gebleven.

 

Wat zou daarvan de reden kunnen zijn? Wat moeten wij hiervan denken? Waarom is David de ‘gezalfde’ en is Jezus ‘messias’? Wat ik ben gaan vermoeden, is dat de christelijke wereld graag denkt dat Jezus dé messias is. de gedachte dat hij een van vele messiassen is, is pijnlijk onwelkom. Het christendom heeft zich in de loop van de eeuwen (vaak letterlijk) met geweld van het jodendom willen onderscheiden en gedistantieerd. Alleen al de gedachte dat Jezus een jood was, werd in de jaren dat ik studeerde, nog min of meer als provocatief ervaren: ‘Het zogenaamde Oude Testament is van de joden. Wij christenen hebben dat goeddeels achter ons gelaten.’ Wij zouden een stap verder zijn en ons oriënteren ons op het Nieuwe Testament dat als van een hogere orde werd beschouwd. En het zou dus kunnen zijn dat om verwarring te voorkomen, David een ‘gezalfde’ bleef en Jezus ‘messias’ of ‘christus’ werd. Deze beslissing had tot doel hem een uitzonderlijke positie te geven. Hem alleen zou deze titel toekomen.

 

Toen ik dit tot mij door liet dringen, liet het mij niet meer los. En dat dan om een aantal redenen. Behalve het anti-joodse sentiment dat ik er in door hoor klinken, ben ik bang dat de beslissing om Jezus zo los te weken van de traditie waarvan hij ontegenzeggelijk deel uitmaakt, ons in de weg staat hem de plaats te geven die hem toekomt. Ikzelf twijfel er zo langzamerhand niet meer aan of de evangelisten hebben hem willen plaatsen in de rij van helden als bij voorbeeld David: Kijk, hier is alwéér een mens die zich onbevangen toevertrouwt aan wat het leven voor hem in petto heeft. Zó kan zo’n leven er uit zien! Wat zij zullen hebben gehoopt, is dat wij ons door het verhaal van zijn leven zullen laten uitnodigen om ook de moed te vatten om onze dagen wat minder angstvallig te slijten. Ook de evangeliën willen dus, net als de verhalen over David, een hartelijke uitnodiging zijn om onze eigen levens met een speelse fantasie te gaan zien in het licht van hoe de verschillende Bijbelschrijvers zich een leven aan de hand van God voorstelde.

 

PL, mei 2012