Nieuwsbrieven

maart 2012

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

maart 2012 verschijnt onregelmatig

 

diensten (iedere tweede en laatste zondag van de maand; aanvang: 10.30 uur tenzij anders vermeld):

datum                                   voorganger                          organist                                               bijzonderheden

25 maart                              ds Pieter Lootsma               Chris Helfensteijn                              Paasontbijt

6 april (Goede Vrijdag)     ds Pieter Lootsma               Chris Helfensteijn + Cantorij           aanvang: 19.30 uur

8 april (Pasen)                    ds Pieter Lootsma               Simon Plemp met Dirk Poot, hoorn

29 april                                 Willemijn Jonkers              Chris Helfensteijn

13 mei                                   ds Justine Aalders              Simon Plemp

27 mei (Pinksteren)            ds Pieter Lootsma               Chris Helfensteijn + Cantorij

10 juni                                  ds Pieter Lootsma               Simon Plemp

bij de diensten

Op zondagmorgen 25 maart willen we met elkaar in de kerk ontbijten. We zouden dit met elkaar aan tafel zittend, kunnen beschouwen als een voorproefje op Pasen, dat twee weken later valt. Vorig jaar (misschien herinnert u het zich nog?) viel Palmpasen op de laatste zondag in de maand, de zondag waarop er in Durgerdam een dienst gehouden wordt. Tal van kinderen uit het dorp versierden de dag tevoren Palmpaasstokken en liepen daarmee tijdens het ontbijt in optocht door de kerk. Omdat dat over het algemeen als erg feestelijk werd beschouwd, is besloten in het vervolg het Paasontbijt ieder jaar op Palmzondag te houden, of het nu een tweede of laatste zondag in de maand is of niet. De eigen predikant zal dan steeds voorgaan. Dat zal er op neer komen dat we vanaf 2013 in de aanloop naar Pasen maar liefst twee extra diensten zullen hebben: die op Palmzondag en die op de avond van Goede Vrijdag.

Maar dit jaar houden we ons nog even aan onze gewone ritme en komen we bij elkaar op de tweede en de laatste zondag van de maand, óók in de aanloop naar Pasen. Hoewel het dan geen Palmpasen is, zal er toch bijzondere aandacht voor de kinderen zijn.

Op de avond van Goede Vrijdag zijn wij intussen gewoon het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus te lezen. Vorig jaar lazen wij uit het evangelie naar Johannes en dit jaar maken wij onze eigen Mattheuspassion. Met elkaar zullen we het lijdensverhaal van Mattheus lezen, we zullen erover zingen en de Cantorij zal van zich doen horen.

Twee dagen later vieren wij Pasen. In deze feestelijke dienst zal de hoornist Dirk Poot, samen met Simon Plemp, ons gezang begeleiden. En zij zullen bovendien samen muziek voor ons maken.

In de twee volgende diensten zullen intussen oude bekenden voorgaan: Willemijn Jonkers en Justine Aalders. In de loop van mei ontvangt u weer een Nieuwsbrief met daarin eventuele bijzonderheden voor de diensten met Pinksteren en de komende zomer.

drugspastoraat Amsterdam: aandacht voor verslaafden

In de weken voor Pasen collecteren wij in de Dorpskerk voor het Drugspastoraat. Dat zal zijn op zondagmorgen 25 maart en op Goede Vrijdag bij de uitgang vaan de kerk. Daarom hier een korte tekst over dat Drugspastoraat zodat u weet waar uw geld aan zal worden besteed.

Het Drugspastoraat wil druggebruikers vooral helpen hun menselijke waardigheid te behouden. Het biedt nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale, maatschappelijke hulpverlening.

De Stichting Drugspastoraat Amsterdam is een zelfstandige organisatie die sinds 1990 in Amsterdam onder auspiciën van de Raad van Kerken het drugspastoraat mogelijk maakt. Twee pastores en ruim 40 vrijwilligers voeren deze zorg uit door het geven van persoonlijke aandacht, een luisterend oor en door een stuk met hen ‘mee te lopen’. Zij bezoeken drugsgebruikers in tehuizen, gevangenissen, ziekenhuizen en op hun ziekbed thuis. Indien nodig, zorgt het Drugspastoraat bij overlijden van een gebruiker voor een begrafenis in een graf waarop de naam wordt vermeld.

Iedere zondagmiddag is er een viering in de drugspost in Amsterdam Zuid-Oost en in de ‘Crypte’, een keldergewelf onder een voormalig klooster op de Wallen. Door de week zijn er gespreksgroepen waar verslaafden terecht kunnen met levens- en geloofsvragen zoals ‘Waar leef ik nou eigenlijk voor?’ en ‘Heb ik nog een toekomst?’ Zij schamen zich vaak voor wat ze in het verleden gedaan hebben. Bijbelverhalen kunnen voor hen van betekenis zijn, evenals rituelen, zoals bij voorbeeld het ontvangen van de zegen.

Het Drugspastoraat (www.drugspastoraat.nl) heeft jaarlijks zo’n € 185.000 nodig voor het betalen van de pastores, de activiteiten en de huisvesting van deze oecumenische organisatie. Het Drugspastoraat is voor de inkomsten volledig afhankelijk van giften van particulieren, fondsen, instellingen en kerken in en rond Amsterdam.

opbrengst diaconale collectes  september 2011 t/m februari 2012

Stichting Exodus (3x)                                        Euro 175,00

Kerk in Actie: Vredeswerk                                 Euro 125,00

PKN: Thailand                                                     Euro  45,00

Lilianefonds (2x)                                                Euro 215,00

Kerk in Actie: Kinderen in de knel                   Euro 145,00

Het Vakantiebureau/elektr. rolstoelfiets      Euro 275,00

vaar ia

In de gespreksgroepen in Durgerdam lazen wij gedurende het intussen bijna afgelopen jaar een aantal verhalen over de herdersjongen David. In al deze verhalen treedt David naar voren als een mens die voorleeft hoe de Bijbelschrijvers zich de ware mens voorstelden: hij is, létterlijk, onbevangen, positief betrokken bij wat er om hem heen gebeurt, alert, sensitief, creatief, speels en noem maar op. Kortom, een man om van te dromen.

Maar dit alles lijkt zeker niet op te gaan voor het verhaal dat wij de afgelopen week lazen, het verhaal over David en Batheseba. In dit verhaal treedt een heel andere David naar voren. Hier eigent hij zich op een nietsontziende manier de vrouw van iemand anders toe. En om zijn ontluisterende hebzucht te maskeren, zorgt hij ervoor dat de man van de vrouw waar hij zijn oog op heeft laten vallen om zeep gebracht wordt.

De vraag dringt zich op wat de reden zou kunnen zijn dat die Bijbelschrijvers dit verhaal een zo nadrukkelijke plaats hebben gegeven in het geheel van de Davidverhalen. Ik ga daar hier niet teveel over uitweiden maar laat het bij een vermoeden dat wij in de gespreksgroepen met elkaar deelden. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de schrijvers van deze verhalen hebben willen voorkomen dat hun lezers zich zouden blindstaren op de zo aantrekkelijke kanten van David. ‘Pas daarvoor op’, lijken zij te zeggen, ‘David is als mens zondermeer gááf, maar net als iedereen heeft hij ook een andere, verborgen kant. Iedere mens heeft verschillende gezichten, zelfs David.’

Blijkbaar werd dat van belang gevonden, dat wij ons daarvan bewust zijn. En wij kunnen ons dat in zoverre voorstellen dat we wel weten dat wij iemand geen recht doen wanneer wij voorbij gaan aan zijn of haar moeilijke eigenschappen, de stiekeme verlangens, de pijn en wat iemand verder nog voor zichzelf houdt en wat dus niet in beeld is gekomen.

Met dat verhaal over Bathseba wordt David een mens van vlees en bloed. Dat kan ons helpen ons met hem te identificeren. Hij is immers geen haar beter dan wij zijn! Als hij er net zo’n potje van maakt als wij zo dikwijls doen, waarom zouden wij dan niet proberen net zo gaaf te zijn als hij zo vaak was? Het verhaal waarschuwt ons in feite tegen het hanteren van al te simpele schema’s. Deze werken verlammend en pinnen mensen vast op de plaats waar het leven hen gebracht heeft. Ze belemmeren iemand om in beweging te komen.

Dit alles doet denken aan de ingezonden brief van Tim Overdiek in het Parool van 21 februari. Tim Overdiek reageert in die brief op uitlatingen die de vader van de cabaretière Floor van der Wal even tevoren in diezelfde krant had gedaan. Floor van der Wal is vorig jaar op het Mercatorplein in Amsterdam doodgereden. Tim Overdiek heeft iets heel vergelijkbaars meegemaakt (www.tranenvanliefde.nl.) In 2009 is zijn vrouw en de moeder van hun twee kinderen doodgereden. Maar anders dan de vader van Floor van der Wal op dit moment doet, kiest hij ervoor om de moordenaar van zijn vrouw niet als alleen maar slecht te willen blijven zien. Het schema waarin hij en zijn kinderen alleen maar slachtoffer zijn en de dader alleen maar dader, ervaart hij als vruchteloos. Hij wil het doorbreken. Daarom zocht hij de confrontatie met de man die zijn vrouw en de moeder van hun kinderen doodreed.

Wat mij opviel aan de manier waarop hij daar over schrijft, is dat hij dat niet doet uit zoetsappigheid of zogenaamde naastenliefde, maar omdat hij weg wil uit de beklemmende werkelijkheid van het almaar blijven rouwen. Hij wil vooruit en hij vermoedt dat hij daarvoor het beeld van de moordenaar van zijn vrouw zal moeten bijstellen. Hij moet van die moordenaar een mens maken, iemand met een onuitwisbare schuld, maar ook iemand met schaamte, pijn, verdriet en misschien de stille hoop dat ook zijn leven ooit een keer zal nemen. Het is een overigens alles behalve eenvoudige hindernis die genomen moet worden op de weg naar herstel van de relaties met de gewone wereld. Tim Overdiek wil het zicht op de toekomst voor zichzelf en voor zijn kinderen heroveren en is bereid daarvoor een hoge prijs te betalen. Hij wil afrekenen met wat je zijn vijandbeeld zou kunnen noemen.

Van David wordt verteld dat uit zijn relatie met Bathseba kinderen geboren worden. In de beeldspraak van de Bijbel betekent dat, dat het verhaal dat zij samen schrijven toekomst heeft. Dat is, als je in aanmerking neemt wat er allemaal gebeurd is, op zijn zachtst gezegd wonderlijk. Want hoe kan er uit iets dat slecht is iets goeds geboren worden? Maar het zou kunnen zijn dat de vertellers van deze verhalen duidelijk willen maken dat zij geloven dat er hoop is en toekomst, daar waar mensen los komen van hoe zij zichzelf tot dan toe beleefden. Én van hoe zij anderen geneigd zijn te zien en te beoordelen.

PL, maart 2012

 

 

 

 

 

informatie Dorpskerk Durgerdam

website www.dorpskerkdurgerdam.nl

voorganger ds Pieter Lootsma (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.: 06 25080705; www.pieterlootsma.nl)

organisten Chris Helfensteijn (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. 075 6172275) en

Simon Plemp (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. weekend: 020 6333183 en door de week: 058

2131050)

bankrekeningen voor betalingen & bijdragen

69 97 43 117                                         t.n.v. Prot. Gem. Durgerdam, Amsterdam

38 97 78                                                   t.n.v. Diaconie Dorpskerk Durgerdam, Amsterdam

bezoekgroep en pastoraat

In Durgerdam worden ouderen bezocht door leden van de Bezoekgroep Durgerdam. Deze groep valt onder de Taakgroep Diaconaat en Zorg. Voor  informatie en afspraken:

Ans Beilschmidt                                 tel. 020 4904479)

Ria Wouters                                          tel. 020 4904237)

informatie verhuur van de kerk

Ineke en Cees de Graaf                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel 020 4904959

begrafenissen voor de begrafenissen kunt u contact opnemen met de coördinator:

Ria Wouters                                          Ddd 160    tel 020 4904237

koster Drikus Bakker               Ddd 102; tel 020 4904741

webmaster Ewald C Bloem             tel 06 52480187

Nieuwsbrief Dorpskerk Durgerdam

redactie                                                   Pieter Lootsma.

productie                                                 Harry Mulder (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

bezorging                                                Greta en Klaas Kuijper en Piet Bouhuijs