Nieuwsbrieven

december 2011

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

 

verschijnt: onregelmatig

redactie: ds Pieter Lootsma

contact en kopij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

websites: www.dorpskerkdurgerdam.nl en www.pieterlootsma.nl

diensten

datum                                                 voorganger                        organist

27 november                                   ds Pieter Lootsma          Chris Helfensteijn + Cantorij

11 december                                    Hanna van Dorssen        Simon Plemp

24 december (Kerstavond)        ds Pieter Lootsma          Chris Helfensteijn + Cantorij

25 december (Kerstochtend)    ds Pieter Lootsma          Simon Plemp m.m.v. Aard Doorduijn, viool

8 januari                                             Hanna van Dorssen        …

29 januari                                           ds Pieter Lootsma          Chris Helfensteijn + Cantorij

bij de diensten

Op zondagmorgen 27 november staat er veel te gebeuren. Er wordt naar gestreefd om ieder jaar in november een aspect van ons kerkgebouw uit te lichten. Dit jaar nemen wij dat in zoverre letterlijk dat er uitgebreide aandacht geschonken zal worden aan de gebrandschilderde ramen. Deze ramen zijn jaren lang opgeborgen geweest in de depots van het Rijksmuseum maar door aanhoudende bemiddeling van Dick Reedijk teruggeplaatst in de kerk. Wij zullen niet alleen stilstaan bij de voorstellingen op deze ramen maar bovendien zal Hermine van der Does ons het een en ander over de techniek van het brandschilderen van glas komen vertellen. Hermine van der Does is zelf glaskunstenares (www.vanderdoesglas.com). Het gaat een volle dienst worden want er zal dan bovendien een kind worden gedoopt: Mariet Frederique Emilie Nabben. En de Cantorij zingt!

Op 11 december gaat Hanna van Dorssen voor. Zij heeft zich voorgenomen stil te staan bij de profeet Micha die in haar beleving echte Adventsthematiek aan de orde stelt.

En dan is het alweer Kerst. Op Kerstavond komt onze onvolprezen Cantorij zingen. Wij stellen ons voor in de dienst alle ruimte te maken voor ook kinderen. Zo zal er een ouderwets Kerstverhaal verteld worden door voordrachtkunstenares Nancy Wiltink (www.tuinaanzee.nl). Met elkaar zullen wij veel bekende Kerstliederen zingen. Aanvang: 19.30 uur.

Op de Kerstochtend zal Aad Doorduijn, een van de eigenaars van Galerie De Opsteker die ’s zomers in onze kerk exposeert, met zijn viool de dienst komen opluisteren.

Misschien valt het u op dat er geen dienst vermeld staat op de avond van het Oudejaar. Zoals al eerder gemeld, is na rijp beraad is besloten deze dienst in de toekomst te laten vervallen.

Op zondagmorgen 8 januari zal Hanna van Dorssen voorgaan. En drie weken later, op zondagmorgen de 29-ste januari staat ds Pieter Lootsma weer op de preekstoel. Tegen die tijd ontvangt u een volgende Nieuwsbrief.

gemeenteavond

Op maandag 21 november  a.s. wordt er in het Diaconiegebouw een gemeenteavond gehouden waar iedereen die zich bij de Dorpskerk betrokken voelt welkom is. De verschillende ‘Taakgroepen’ (Vieren, Diaconaat en Zorg, Publiciteit, Beheer en Financiën) zullen het een en ander vertellen over waar zij mee bezig zijn. Uiteraard bestaat de gelegenheid om de leden van de taakgroepen een toelichting te vragen op de uitgevoerde werkzaamheden en de voornemens die binnen de taakgroepen bestaan. Ook op- en aanmerkingen en natuurlijk zijn suggesties zijn van harte welkom. Na afloop van de gemeenteavond bestaat de gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

 

begroting 2012

De Taakgroep Beheer en Financien stelde de volgende begroting op voor het komende jaar:

baten:

uit onroerende zaken                                  Euro      13.150

rentebaten                                                                       16.450

vrijwillige bijdragen, giften, collecten                 11.400

overige baten                                                                 316

totaal                                                                                  41.316

 

lasten:

kerkgebouw                                                     Euro        9.550

overige onroerende zaken                                             300

afschrijvingen                                                                   1.400

pastoraat                                                                           14.240

kerkelijke activiteiten                                                   3.950

bijdragen andere organen                                              800

salarissen en vergoedingen                                        8.215

beheer en administratie                                              2.350

rentelasten                                                                      45

totaal                                                                                  40.850

Dit betekent dat wij een batig saldo verwachten van Euro 466,00. De volledige begroting is tot een week na het verschijnen van deze Nieuwsbrief in te zien bij de penningmeester: Hennie Koopman, Durgerdammerdijk 65.

 

vrijwilligers in Kameroen blij met hun fietsen

Eind 2010 en begin 2011 hebben wij in Durgerdam gecollecteerd voor de actie ‘€ 100 voor een fiets voor een vrijwilliger’ van het voedselzekerheidprogramma ASAPE van de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen. Het doel van het ASAPE programma is om boeren en boerinnen te helpen om voldoende eigen voedsel te verbouwen en niet afhankelijk te zijn van voedselhulp. Zo’n 600 vrijwillige voorlichters (mannen én vrouwen) geven, na een korte opleiding en bijscholing, landbouwadviezen aan hun dorpsgenoten. Veel van hen gaan te voet naar de velden van de boeren/boerinnen die ze begeleiden en per motortaxi naar een training. Er zijn geen middelen voor een onkostenvergoeding. Een fiets zou dit werk een stuk gemakkelijker maken voor de vrijwilligers. En ze kunnen de fiets ook gebruiken als ze naar hun eigen veld gaan of naar de markt. In Durgerdam hebben we in totaal € 1100 bij elkaar gebracht voor deze fietsenactie, goed voor 11 fietsen. Ook in Leimuiden en Sassenheim is gecollecteerd voor fietsen. KerkinActie heeft het totaal aangevuld tot € 10.000, zodat in één keer 100 fietsen besteld konden worden. Dat maakte het mogelijk om bij de fietsenfabriek in de havenstad Douala een aantrekkelijke prijs te bedingen en het transport naar de provinciehoofdstad Garoua in Noord-Kameroen logistiek ook goed te regelen. Het zijn allemaal herenfietsen geworden. In Kameroen zijn er weinig vrouwen met een fiets, het is voor hen veelal te duur. Je ziet dan ook nauwelijks damesfietsen; een vrouw rijd gewoon op een herenfiets.

De 100 vrijwilligers hebben vooraf eerst allemaal een eigen bijdrage moeten betalen (ca €30) aangezien ze de fiets ook voor eigen activiteiten mogen gebruiken. De fietsen zijn vanuit Garoua naar de dorpen getransporteerd en tijdens een feestelijke ceremonie in september 2011 overhandigd. Daarbij is een contract ondertekend voor het gebruik van de fiets: de vrijwilligers moeten tenminste 3 jaar aan het project verbonden blijven en zelf hun fiets onderhouden. Na 3 jaar wordt de fiets hun eigendom. De vrijwilligers zijn bijzonder trots op hun fiets.

Rita Joldersma, Taakgroep Diaconaat & Zorg

 

 

 

collecte voor het Liliane Fonds – voor kinderen met een handicap

De komende periode gaan we in de Dorpskerk collecteren voor het Liliane Fonds dat zich inzet voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Tineke Rutten is al 10 jaar vrijwilliger bij het Liliane Fonds. Wij zijn beiden betrokken bij het Anne Fransen Fonds voor steun aan beginnende consumentenorganisaties in de Derde Wereld en in Oost-Europa. Tineke, oud-rector en lerares Frans o.a. in  Alkmaar, doet haar vrijwilligerswerk bij het Liliane Fonds uit dankbaarheid voor alle kansen die zijzelf heeft gekregen om haar dromen waar te maken. Toen ze met pensioen ging, vond ze het tijd worden om ‘iets terug te doen’ voor de minst bedeelden: de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, die niet meetellen en er niet bij horen. Tineke is onlangs in Oeganda geweest om de activiteiten van het Liliane Fonds in beeld te brengen. Zij zag er met eigen ogen hoe de kinderen dankzij revalidatie eindelijk ‘tot hun recht komen’.

Rita Joldersma, Taakgroep Diaconaat en Zorg

 

Zichzelf vragen stellen van religieuze en levensbeschouwelijke aard vind ik een waarde die we moeten koesteren. Dat onderscheidt ons van de apen. Het zou toch een ramp zijn als de meerderheid zich daar niet meer voor interesseert. Koert van der Velde, godsdienstwetenschapper in Woord & Dienst

 

vaar ia

Het jammere van predikant zijn is dat verschillende kerkelijke feestdagen zo aan feestelijkheid inboeten. Misschien generaliseer ik teveel wanneer ik vermoed dat veel van mijn collega’s er thuis en in de kerk niet of nauwelijks toe komen aan den lijve te ervaren waar het met die feestdagen om draait. Zij zijn vooral moe, meer dan op andere momenten in het jaar. En gespannen. Dat is hún lijfelijke beleving van bij voorbeeld Kerst. In en rond de laatste week van december staat er zoveel op

het programma dat het ieder jaar weer een verademing is als januari zich aandient.

Hier is sprake van een merkwaardige paradox. Je hebt er ooit voor gekozen om beroepshalve mensen te helpen het spoor te vinden naar een bestaan aan de hand van de god van de Bijbel. En dat brengt dan met zich mee dat jijzelf op hoogtijdagen datzelfde spoor bijster dreigt te raken. Je put uit ervaring, je drijft op routine en maakt je afhankelijk van hoe enthousiaste vrijwilligers jouw kerk om moeten toveren tot een ruimte waarin het Kerstkind zich welkom zal voelen.

 

Het doet mij denken aan een museumdirecteur die door alle spanningen die het leiden van een museum met zich meebrengt zijn gevoel voor de kunst die hij tentoonstelt is verloren. Omdat hij er daardoor niet meer aan toe komt zich voor te stellen dat er iemand voor die kunst naar zijn museum komt, maakt hij zich vooral druk over de vraag of de catalogus er wel voldoende fraai uitziet. En of de merchandising in de museumwinkel wel up to date is.

 

U zult het met mij eens kunnen zijn dat dit op den duur een doodlopende weg zal blijken te zijn. Niet alleen de predikant en de museumdirecteur maar ook de kerkgangers en de museumbezoekers zullen op deze manier uiteindelijk vervreemden van respectievelijk de godsdienst en de kunst. In beide werelden komt het er vooral op aan te investeren in het in een integere eenvoud toegankelijk maken van de schat die er beheerd wordt.

 

Met kerstmis betekent dat in de eerste plaats dat wij, predikant en kerkganger, elkaar door de manier waarop wij elkaar tegemoet treden laten ervaren dat ook wijzelf gevoelig zijn voor wat Lucas ons vóór houdt in zijn kerstverhaal. In de toon die wij aanslaan klinkt door welke snaren dat verhaal in onze eigen ziel in trilling heeft gebracht. Uit ons doen en laten spreekt onze eigen ontvankelijkheid voor de werkelijkheid die het kerstevangelie oproept.

 

Zo zoeken wij de weg terug naar waar het eigenlijk om gaat. De manier waarop wij de kerk inrichten, de diensten vormgeven of thuis onze tafel versieren vloeit dan voort uit onze geraaktheid. Het is daarvan een uiting, een verbéélding.

 

Terwijl ik dit zit te schrijven, realiseer ik mij dat ik misschien iets over het hoofd zie. Het kan immers ook zo zijn dat wij onze kerk of tafel zo fraai versieren omdat wij er zo naar verlangen te wórden geraakt. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat die twee niet eens zoveel van elkaar verschillen, onze geraaktheid en ons verlangen geraakt te worden. Sterker nog, misschien liggen zij wel in elkaars verlengde, onze ontroering en ons verlangen om te worden ontroerd. En misschien raken beide elkaar wel met name met Kerstmis. In die laatste dagen van de decembermaand vinden en omarmen zij elkaar.

 

Het tafereel dat Lucas ons schildert van een kind in een stal vertelt daarvan. Iedereen die het voor zich ziet, herkent de kwetsbaarheid van het kind in de kribbe. Een dergelijke kwetsbare ontvankelijkheid is verleidelijk maar minstens zo beangstigend. Je kunt ernaar verlangen maar je moet wel durven. Daarvoor heb je een onvoorwaardelijk veilige omgeving nodig. Een warme stal bijvoorbeeld, eerbiedige ouders, een gastvrije kerk of zomaar een zachte plek om tot rust te komen.

 

Dat wens ik u toe, dat kerstmis ertoe zal bijdragen dat u en ik, dat wij onszelf zullen hervinden en dat dat reliëf mag geven aan het nieuwe jaar!

PL