Nieuwsbrieven

Augustus 2018

         DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

                                                augustus 2018                                                               verschijnt onregelmatig

 

 

diensten (iedere tweede en laatste zondag van de maand; aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld):

datum                          voorganger                              organist                       bijzonderheden

zondag 26 augustus     ds Pieter Lootsma                    Chris Helfensteijn         m.m.v. Cantorij

zondag 9 september     de heer van Es                          Simon Plemp

zondag 30 september   ds Pieter Lootsma                    Chris Helfensteijn         m.m.v. Cantorij

zondag 14 oktober       de heer Rahman Yakubu

zondag 28 oktober       ds Pieter Lootsma                    Chris Helfensteijn         m.m.v. Cantorij

(Allerheiligen)

zondag 11 november    mevrouw Hanna van Dorssen   Simon Plemp                Sint Maartendienst

zondag 25 november    …

zondag 9 december      mevrouw Hanna van Dorssen   Thera Klaasses             Taizédienst

dinsdag 25 december   ds Pieter Lootsma                    Chris Helfensteijn         m.m.v. Cantorij

zondag 27 januari         ds Pieter Lootsma

 

bij de diensten

Het komende najaar zijn er weinig onregelmatigheden te melden. Op zondag 14 oktober gaat de heer Rahman Yakubu uit Ghana voor. Wie de dienst van eind november gaat leiden is nog niet bekend. Degene die had toegezegd te zullen komen heeft zich namelijk om persoonlijke redenen alsnog terug moeten trekken. Hoe de (muzikale) vormgeving van de Kerstdienst er uit zal zien, staat voor alsnog in de sterren geschreven. Zodra wij meer weten, wordt dat gemeld.

 

gespreksgroepen

Zoals intussen helemaal vanzelf spreekt, zullen er in het komende seizoen ook weer twee gespreksgroepen van start gaan. Dit jaar zullen we een aantal verhalen over de oudtestamentische profeet Elia lezen. Hoewel beide groepen (op resp. maandagavond van 20.00-22.00 uur) en dinsdagmorgen van 10.30-12.30 uur) goed bezet zijn, zijn nieuwe deelnemers welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Pieter Lootsma (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 25080705).

De data waarop de groepen bij elkaar komen zijn:

maandag 24 september en dinsdag 25 september

maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober

maandag 26 november en dinsdag 27 november

maandag 28 januari en dinsdag 29 januari

maandag 25 februari en dinsdag 26 februari

maandag 25 maart en dinsdag 26 maart

 

Dorpskerk Durgerdam, multi functioneel dorpsgebouw

De grote verscheidenheid aan activiteiten in het kerkgebouw stelt andere eisen aan de inrichting. Waar voor het kerkelijke gebruik (voor alsnog) volstaan kon worden met een statische indeling vragen andere activiteiten geregeld om meer beweeglijkheid. Zoals bekend wordt er in samenwerking met de Stichting Dorpskerk Durgerdam gezocht naar mogelijkheden om het bredere gebruik van het kerkgebouw te stimuleren en praktisch mogelijk maken. Hieronder een aantal aandachtspunten.

- Met het oog op een meer flexibele inrichting van het gebouw is het niet alleen wenselijk om over comfortabel zittende stoelen te beschikken maar is het bovendien van belang dat de stoelen stapelbaar zijn en kunnen worden weggezet. De knopstoelen in de kerk doen waarschijnlijk al bijna twee eeuwen dienst en dat is te merken. Afgezien van de in de loop van de jaren veranderde opvattingen over zitcomfort tonen zij diverse gebreken zoals houtworm en instabiliteit van de verbindingen. Een en ander heeft ertoe geleid dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor vervanging.

- Bij o.a. huwelijksceremonies verhoogt het gebruik van de kaarsenkronen vaak de sfeer in de kerk. Het aansteken van de 48 kaarsen is een enorme klus en voor de dienstdoende vrijwilligers lang niet altijd haalbaar. Daarom wordt onderzocht of de kronen van ‘elektrische kaarsen’ kunnen worden voorzien. Gelukkig hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en is er nu een type ledverlichting beschikbaar dat al in veel monumentale kerken gebruikt wordt. Deze ‘kaarsen’ zijn nauwelijks van echte zijn te onderscheiden en kunnen, in plaats van één keer per jaar, op ieder gewenst moment bijdragen aan een prachtige sfeer met fonkelende kronen. Nu de kronen binnen kort een nieuwe lakbeurt krijgen (dit maakt de onmogelijke klus van het poetsen overbodig) lijkt het een aangewezen moment om de kronen van led-kaarsen te voorzien.

- Het gebruik en de aanblik van het terrein rond de kerk en begraafplaats zodanig dat het in overeenstemming is en passend bij in het ruimtelijk beeld, zonder onhaalbare inzet van steeds schaarser wordende vrijwilligers, vraagt aandacht van de kerkenraad. En dat niet alleen voor vandaag of morgen, maar ook voor de toekomst.

Wij beseffen terdege dat niet alle veranderingen voor iedereen even vanzelfsprekend zullen zijn en zullen zo zorgvuldig mogelijke beslissingen nemen. Over de voortgang zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

De Kerkenraad.

 

 

jaarrekening Dorpskerk Durgerdam 2017

BATEN                                                             BEGROTING       REKENING    

Baten onroerende zaken                                  16.625              12.724     

Rentebaten en dividenden                                23.890              23.648     

Bijdragen levend geld                                       8.800                8.347        

Totaal (a)                                                         49.315              44.719    

 

LASTEN         

Lasten kerkgebouw                                          8.325                13.410     

Overige onr.zaken en inventaris                                 

Afschrijvingen                                                  9.500                3.784      

Pastoraat + vac. diensten                                  10.150              10.425    

Kerkdiensten etc.                                              4.400                5.799        

Bijdragen i.z. andere organen                             1.810                1.793       

Salarissen en vergoedingen                               7.710                8.160       

Beheer en administratie                                     1.590                6.281         

Rente lasten                                                      145                   151              

Overige onroerende zaken                                 250                   341                           

Totaal (b)                                                         43.880              50.144                   

Saldo (a)-(b)                                                    5.435               –5.425

                                   

Saldo toevoeging- onttrekking voorzieningen   L 8.960             L 457  

Overige baten en lasten                                     B 3.525             B 25    

Totaal c.                                                          L 5.435             L 432  

Saldo (a)-(b)-/+(c)                                                                 –5.857

 

Toelichting op de jaarrekening:

In 2017 zijn de huurinkomsten van het balkon-kantoor t.b.v. € 8.400,00 komen te vervallen.

Bijzondere uitgaven, met een totaal van € 11.040,00 waren: tusseninspectie met herstelwerkzaamheden Monumentenwacht, restauratie Statenbijbel, vergadertafel + stoelen balkon, vervangen 2 stuks cv-ketels, feestelijkheden Kerk375 jaar. Het nadelig saldo is ten laste gebracht van het vermogen.

De volledige jaarrekening is in te zien bij de penningmeester van de gemeente:

Hennie Koopman, Durgerdam 65, tel.nr. 020-4904479.

 

vaar ia

In de maand juli heb ik in zuid-Duitse stad München een cursus gedaan over de geschiedenis van die stad. Volkomen toevallig. Van september tot en met mei heb ik geen tijd voor dit soort dingen en het in mijn beleving aansprekende aanbod in de zomermaanden is beperkt. De geschiedenis van de stad werd behandeld aan de hand van de in de stad aanwezige (bouw-)kunst. München heeft een aantal vooraanstaanden musea en we konden ons hart dan ook ophalen. Maar ook op het gebied van de architectuur is er uit uiteenlopende periodes van alles te zien: het oude, Middeleeuwse München, de latere eeuwen waarin Beieren geregeerd werd door opeenvolgende koningen, de negentiende eeuw waarin de macht en invloed van de burgerij hand over hand toenam en natuurlijk de onheilige jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

München was ‘der Hauptstad der Bewegung’, de nationaal socialistische beweging, wel te verstaan. Hitler en zijn kornuiten hebben ons een aantal gebouwen nagelaten die in de ogen van wie de geschiedenis kent een ronduit onheilspellende uitstraling hebben. In het oude centrum van de stad is een museum waarin deze periode geïllustreerd en gedocumenteerd wordt. Aspecten ervan komen op momenten angstaanjagend dichtbij. Zo stonden wij lang stil bij een schilderij waarop te zien is hoe jonge kinderen met elkaar muziek maken. Een knappe, blonde jongen van misschien een jaar of tien speelt piano en een meisje met even blonde vlechten staat ernaast en speelt fluit. Een paar andere kinderen kijken betrokken toe.

Onze rondleider was in die zin streng dat wij niet over die periode mochten praten alsof de mensen die indertijd voor het nationaal socialisme kozen andere mensen zijn dan wij zijn. De Duitsers uit de jaren dertig waren heel gewone mensen die in weinig van ons verschillen. Maar er heerste daar en toen een geest die mensen verleidde tot iets dat tot de bekende barbaarse uitingen leidde. Dit schilderij illustreert in de ogen van onze rondleider wat dat was. Hij zag het als ronduit nationaal socialistische propaganda. Twee dingen vielen op: de onbevangen onschuld van de kinderen en het uniform dat de jongen droeg. Die onschuld geeft uitdrukking aan de ideologische opvatting dat er waarheid te vinden is in onze onschuld. Het schilderij wakkert het romantische heimwee aan naar de tijd dat wij nog eenvoudig, oprecht en onschuldig waren. Wij waren nog niet gecorrumpeerd door de vuiligheid van het menselijk samenleven. Onze ware, oorspronkelijk aard zette de toon.

Het uniform dat de jongen droeg suggereert dat die puurheid het best wordt bewaard als wij afzien van dingen als een verlangen naar zelfverwerkelijking en individuele profilering. Daarom moeten zij ons toevertrouwen aan het boven ons gestelde gezag (van de partij) dat iedere verantwoordelijkheid van ons overneemt.

Wanneer wij, met de kennis van nu, naar een dergelijk schilderij kijken, herkennen wij er de waarschuwing in om vooral niet naïef te zijn en onophoudelijk onze kritische vermogens te blijven aanscherpen. Hoe verleidelijk de onschuld van de afgebeelde kinderen ook is, er schuilt een niet te onderschatten gevaar in.

De andere kant van de medaille is dat een mens zich toch ook moet kunnen toevertrouwen aan anderen, zonder voortdurend op zijn hoede te zijn. Wie al te wantrouwend of cynisch in het leven staat zal niet alleen geen liefde maar ook God niet leren kennen. Hier raken we aan een van de grote vragen die het leven aan ons stelt: hoe combineren wij een realistische, kritische maatschappelijke betrokkenheid met een open religieuze en misschien inderdaad kinderlijke ontvankelijkheid? Want anders dan de nationaal socialistische ideologen ons wilden laten geloven, is het niet of-of maar en-en.

PL, augustus 2018

 

informatie Dorpskerk Durgerdam

website                                   www.dorpskerkdurgerdam.nl

voorganger                              ds Pieter Lootsma (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.: 06 25080705; www.pieterlootsma.nl)

organisten                                Chris Helfensteijn (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. 075 6172275) en

                                               Simon Plemp (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. weekend: 020 6333183 en door de week: 058

                                                    2131050)

cantorij                                   Chris Helfensteijn (zie hierboven)

bankrekeningen voor betalingen & bijdragen

NL43 INGB 0000 474934           t.n.v. Dorpskerk Durgerdam, Amsterdam

NL64 INGB 0000 38 97 78          t.n.v. Diaconie Dorpskerk Durgerdam, Amsterdam

bezoekgroep en pastoraat

In Durgerdam worden ouderen bezocht door leden van de Bezoekgroep Durgerdam. Deze groep valt onder de Taakgroep Diaconaat en Zorg. Voor  informatie en afspraken:

Ans Beilschmidt                       tel. 020 4904479)

Ria Wouters                             tel. 020 4904237)

informatie verhuur van de kerk

Femke de Graaf        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel 0624544460

begrafenissen                          voor de begrafenissen kunt u contact opnemen met de coördinator:

Doretta Porsius                        Ddd 35                    tel 020 4904633

koster                                      Drikus Bakker           Ddd 102; tel 020 4904741

webmaster                              Ewald C Bloem         tel 06 52480187

Nieuwsbrief Dorpskerk Durgerdam

redactie                                  Pieter Lootsma.