Nieuwsbrieven

Augustus 2017

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF UIT DE DORPSKERK IN DURGERDAM

 

375 jaar kerk in Durgerdam

Dat 375 jaar geleden de eerste Protestantse kerk in Durgerdam werd gebouwd mag niet ongemerkt blijven. Noteert u alvast in uw agenda de data 25 en 26 november. Op zaterdag 25 november worden in samenwerking met het Historisch Centrum Amsterdam-Noord, middels een fototentoonstelling, de veranderingen van de betekenis van het kerkgebouw in de dorpsgemeenschap Durgerdam zichtbaar gemaakt. Het thema is ‘Van Godshuis naar Dorpshuis’. Over dit thema zullen de aanwezigen, onder leiding van enkele specialisten op dit terrein, met elkaar in gesprek gaan. De Band Zijlstra zal de gespreksrondes afwisselen met meer en minder bekende songs.

Op zondagmorgen 26 november zal er in de kerkdienst eveneens aandacht aan dit thema worden geschonken. De nadere invulling van dit jubileum wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

de Straatklinkers

Op zondagmorgen 25 juni traden de Straatklinkers op in de dienst in Durgerdam. De Straatklinkers is een koor dat bestaat uit dak- en thuislozen uit de Amsterdamse binnenstad. Van straatpastor Luc Tanja werd na afloop onderstaande brief ontvangen:

‘Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op de dienst in Durgerdam. Het was de tweede keer dat de Straatklinkers zo een hele dienst voor hun rekening namen en opnieuw is het mij goed bevallen.

Zeker ook de voorbereiding is een goede activiteit voor het Straatpastoraat en in de dienst zelf hebben we zo de mogelijkheid een aantal mensen een rol te laten vervullen wat goed voor hen is en verfrissend (naar mijn mening) voor de andere aanwezigen. Ik denk erover om dit model aan te bieden aan andere kerken.’

 

gespreksgroepen

Ook het komende seizoen gaan de beide gespreksgroepen door, de eerste op steeds de laatste maandagavond van de maand en de tweede op de dinsdagochtenden die daar op volgen (zie hieronder). Er is intussen een trouwe groep deelnemers gegroeid maar in beide groepen is zeker plaats voor nieuwe deelnemers. Als de deelnemers zich daarin kunnen vinden, lezen we het komende seizoen een aantal verhalen over de aartsvader Jacob. Wie belangstelling heeft, kan dat kenbaar maken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. De groepen komen bij elkaar op:

maandag 25 september en dinsdag 26 september

maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober

maandag 27 november en dinsdag 28 november

maandag 29 januari en dinsdag 30 januari

maandag 26 februari en dinsdag 27 februari

maandag 26 maart en dinsdag 27 maart

 

Ondersteuningsactie 2017

In de laatste week van januari heeft iedereen die betrokken is bij de Dorpskerk Durgerdam de gecombineerde ondersteuningsactie 2017 ontvangen. U kon daarbij kiezen om het onderhoud van het kerkgebouw met een bijdrage te ondersteunen, dan wel bij te dragen aan het totale werk van onze gemeente, inclusief het pastoraat, of beide. Aan de ondersteuningsactie wordt overwegend goed gehoor gegeven, alleen blijken de twee doelen toch voor enige verwarring te zorgen. Volgend jaar zal dat probleem uit de wereld zijn, wanneer de Beheerstichting Dorpskerk Durgerdam zelf de ondersteuningsactie voor het onderhoud van het kerkgebouw zal vormgeven en uitvoeren.

 

Beheerstichting Dorpskerk Durgerdam

De oprichting van de beheerstichting ligt goed op schema. De ontwerp-statuten zijn inmiddels door beide partijen (het kerkbestuur en de beheerstichting i.o.) vastgesteld en zullen worden voorgelegd aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken, het RCBB. De bestuurstaken van de beheerstichting zijn inmiddels ingevuld en de activiteitentak laat iedere maand, onder de naam 'Botkoppen-Kring' met een aansprekende culturele activiteit van zich horen.

 

Jaarrekening 2016 Dorpskerk Durgerdam

BATEN                   REKENING    

Baten onroerende zaken       Euro 21.015

Rentebaten en dividenden        23.795

Bijdragen levend geld           9.862  

Totaal a.         54.672

 

LASTEN

Lasten kerkgebouw          Euro 6.971

Overige onr.zaken en inventaris         1.684

Afschrijvingen          13.700

Pastoraat + vac. diensten        12.383

Kerkdiensten etc.           5.186

Bijdragen i.z. andere organen          1.645

salarissen en vergoedingen          8.160

Beheer en administratie          2.107

Rente lasten               612

Overige onroerende zaken             273              

Totaal b.           52.721   

Saldo a-b           1.951

 

Saldo toevoeging- onttrekking voorzieningen 1.976

Overige baten en lasten             25

Totaal            1.951

 

Dankzij de bijdragen voor de instandhouding van het kerkgebouw konden we in het boekjaar 2016 alle verlichtingsarmaturen met halogeen lampen in de kerkzaal vervangen door Led-verlichting. I.p.v. 3.900 watt, gebruiken we nu, bij vol lichtvermogen, nog maar 403 watt. De periodieke subsidie uitkering (Brim 2013-2018) ad € 4.137,00 is ook dit jaar gebruikt voor een extra afschrijving van het kerkgebouw. Aan de onderhoudsvoorziening is weer € 10.000,00 toegevoegd, zodat in de volgende rijkssubsidie periode het dak van de kerk van een nieuw screennet kan worden voorzien.

 

De volledige jaarrekening kan binnen 14 dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief worden ingezien bij de penningmeester van de gemeente, Hennie Koopman,

Durgerdam 65, tel.: 0204904479.

 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer 

                   

Maar wat te zeggen van het vrouwtje van de Hypolimnas bolina dat in de betrekkelijke zomerrust rond de kerk aanleiding vond daar begin augustus een drietal dagen te verblijven. De Hypolimnas bolina, of Common Eggfly, is een tropische vlindersoort, behorende tot de Nymphalidae, de vossen, parelmoer- en weerschijnvlinders met een spanwijdte van ca. 95 mm. Het leefgebied van deze vlindersoort ligt in Zuid-Oost Azië, Indomaleisië, Madagaskar, Japan en het zuidelijk deel van het Arabisch Schiereiland. Zou de opwarming van de aarde in een versnelling zijn gekomen of ligt de echte reden in de relatieve nabijheid van Artis?

Hennie Koopman

 

vaar_ia

Vlak voor mijn zomervakantie bezocht ik een aantal mensen met wie ik vaak al jaren contact heb. Met een van hen, een dankbare en trotse grootvader, raakte ik in gesprek over hoe onze traditie en religieuze ontvankelijkheid over te dragen op volgende generaties. Hij vertelde dat daaraan op de school van zijn kleinzoon beslist aandacht aan werd geschonken.

 

Hij had zijn kleinkinderen kort na Pasen uitgebreid gezien en gesproken. Aan zijn oudste kleinzoon (van intussen zeven jaar oud) had hij gevraagd of hij wist wat Pasen is. Wel, dat kon de kleinzoon zijn grootvader precies vertellen. Deze kreeg het hele verhaal te horen over het proces bij Herodes en Pilatus, over de vrienden die hem eenzaam achter lieten in de tuin van Gethsemane en ook van de kruisiging en de droevige dood van Jezus. Maar toen kwam het. De juf op school had ook verteld dat hij, volgens het verhaal, daarna uit zijn graf was opgestaan maar ‘dat geloven wij natuurlijk niet meer’.

 

Helemaal zeker ben ik er niet van maar ik kreeg de indruk dat grootvader deze toevoeging niet ongeestig vond. En uit de manier waarop hij het mij vertelde, maakte ik op dat hij bovendien trots was op de parmantige eigenwijsheid van zijn kleinzoon.

 

Nu kan ik mij daar natuurlijk wel iets bij voorstellen. Maar wat ikzelf absoluut niet geestig kan vinden, is dat de school waar dit kind op zit zulke jonge kinderen al zo cynisch opvoedt. Want dat is het toch. Poëzie waar mensen zich tientallen eeuwen aan hebben gelaafd, wordt schamper weggezet als iets waar wij, moderne mensen, intussen bovenuit gegroeid zijn: ‘Dat van die opstanding, dat geloven wij natuurlijk niet meer.’

 

Nu moet ik wel reëel blijven. Ik ben mij ervan bewust dat velen moeite hebben met verhalen als dat van de opstanding. Zij leven in de veronderstelling dat zij deze teksten letterlijk moet verstaan, als een verslag van een historische gebeurtenis. Met hun fragmentarische herinnering aan lessen natuurkunde of biologie trekken zij vervolgens de terechte conclusie dat een verhaal als dit niet anders dan onzin kan zijn. En dus wordt het kritiekloos overboord gegooid.

 

Maar waar ik mij in toenemende mate over verbaas, zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats is dat het gebrek aan respect voor degenen op wiens schouders wij staan. Door deze oude verhalen naar het Land der Fabelen te verwijzen gooien wij niet alleen een schoolklas kinderen met het badwater weg, wij zetten bovendien al die generaties boven ons weg als simpel, goedgelovig en ‘een beetje dom’. Dat is nogal wat, lijkt me.

 

Maar wat zwaarder weegt wat mij betreft, en dat dan ten tweede, is dat op deze manier zo’n schoolklas het vermogen tot creatieve verbeelding wordt ontnomen. Een verhaal als dat van de opstanding is immers, letterlijk, de verbéélding van een gedachte, van een inzicht. De schrijvers (of liever: de dichters!) ervan hebben met de grootst mogelijke eerbied naar woorden (béélden!) gezocht die in lijn zijn met de ervaring die hen ten deel viel. En juist omdat het een ervaring was, waren zij aangewezen op de taal van de poëzie, op beeldtaal: ‘wat ons overkwam was zoals .. ‘ , ‘het was net alsof .. ‘. Voor het verwoorden van ervaringen is er geen andere taal beschikbaar. Wat zij uiteindelijk opschreven is het een illustratie van wat er in hun hoofd en hart gebeurde. Waar zij toe uitnodigen is de nieuwsgierigheid naar welke ervaring er aan hun tekst ten grondslag ligt.

 

Voor mij staat als een paal boven water dat het belangrijk is dat kinderen leren zich aan dergelijke poëtische taal toe te vertrouwen. Maar deze lerares houdt haar leerlingen voor dat alleen datgene waar is wat je met je ogen kunt zien. Beeldtaal is blijkbaar niet meer dan een armoedig verzinsel van een getroebleerde ziel. Wij, ontwikkelde en moderne mensen, kunnen niet anders dan besmuikt lachen om wat de mensen van vroeger blijkbaar konden geloven. Op deze manier belast deze lerares haar leerlingen met haar eigen onvermogen om fantasievol te denken. Haar haperende gevoeligheid voor (religieuze) symboliek en poëzie ontneemt de aan haar zorg toevertrouwde kinderen de ruimte om ook zelf speels en creatief te zoeken naar taal om hun diepere gevoelens en ervaringen tot uitdrukking te brengen. Dat is vooral erg verdrietig; ik kan er niets anders van maken.

PL, zomer 2017