Nieuwsbrieven

December 2016

van de kerkenraad

Het zal niemand zijn ontgaan dat het aantal bezoekers van de diensten op de tweede zondagen in de maand bijna een kritieke grens heeft bereikt. Eind vorig seizoen bleek bovendien dat de Taakgroep Vieren kampte met problemen. Met name het organiseren van de diensten op deze tweede zondagen begon een wissel op de beschikbare energie te trekken. Daarom heeft de kerkenraad in het afgelopen najaar het besluit genomen te stoppen met de organisatie van deze diensten. Zij is daarbij niet over één nacht ijs gegaan: er is een commissie in het leven geroepen die wat dit betreft een advies aan de kerkenraad zou moeten uitbrengen. Al na een paar weken kwam het unanieme advies: we gaan ons concentreren op de diensten op de laatste zondagen van de maand. Dit advies heeft de kerkenraad vervolgens voorgelegd aan alle bij de Dorpskerk betrokkenen. Op 9 november is er in de kerk een voorlichtings- en gespreksavond gehouden waarin iedereen de ruimte kreeg om zijn (of haar) zegje te doen.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Rita Joldersma, samen met enkele anderen, het initiatief uiteengezet om op de tweede zondagen toch een aantal diensten te organiseren. Het zal gaan om 8 diensten in de loop van 2017. De kerkenraad is haar en de andere initiatiefnemers zeer erkentelijk voor hun bereidheid zich hiervoor in te zetten. Na dit jaar zal er worden geëvalueerd en zal worden gekeken of dit initiatief voldoende levensvatbaar is. Deze diensten worden, zoals u in het bovenstaande rooster kunt zien, vermeld in de Nieuwsbrief.

 

boek Ebrahim el Hadidy

Iedereen die er op zondagmorgen 27 november bij is geweest zal onder de indruk zijn gekomen van zowel het verhaal van Ebrahim el Hadidy als van zijn opmerkelijke zilververzameling. Enkele jaren geleden schreef hij een boekje (‘Brieven aan dr Frenkel, de schatten van een verwoeste gemeenschap’) waarin hij vertelt over zijn leven en hoe hij tot het verzamelen van met name joods zilver is gekomen. In dit heel bijzondere boekje worden de belangrijkste objecten uit die verzameling uitgebreid besproken. Op veler verzoek wordt het boekje nu herdrukt waardoor het op korte termijn voor een luttel aantal Euro’s te koop zal komen. Eenieder die er belangstelling voor heeft kan dat melden aan Pieter Lootsma (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 25080705). Hij zal ervoor zorgen dat u het t.z.t. ontvangt.

 

nog maar één adressenbestand

In de Dorpskerk Durgerdam zijn meerdere groepen van betrokkenen te onderscheiden en over het algemeen hangt de informatie die ieder over de verschillende activiteiten tot nu toe heeft ontvangen, daarmee samen. Kerkelijk betrokkenen ontvangen als zij er prijs op stellen de periodieke nieuwsbrief, de preken van Pieter Lootsma en de aankondiging van de vieringen. Bovendien krijgen zij het bericht over de jaarlijkse ondersteuningsactie voor het werk van de gemeente van de Dorpskerk. Andere betrokkenen, vaak dorpsbewoners die voornamelijk belang hechten aan het multifunctionele karakter van de Dorpskerk, ontvangen jaarlijks een verzoek om bij te dragen in de kosten van onderhoud van het kerkgebouw. Zij waarderen het gebouw om het gebruik voor concerten, als locatie voor de dorpsvergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten van het hoogheemraadschap en als plek om op plechtige wijze afscheid te nemen van overleden dorpsbewoners.

Het is de vraag of deze verschillende informatiestromen nog passen in het beeld van deze kerk van Durgerdam. En bovendien is er sprake van een onoverzichtelijke overlap van de verschillende lijsten. Daarom is besloten voortaan nog maar één adressenlijst te hanteren. Alle bestaande bestanden zijn samengevoegd. Dit kan ertoe leiden dat u mogelijk wat bredere informatie over de Dorpskerk gaat ontvangen dan u gewend was.

Ook voor de jaarlijkse ondersteuningsactie zal er één oproep worden gebruikt. Deze bestaat uit twee delen. Dat betekent dat u ook in de toekomst zult kunnen kiezen of u wilt bijdragen aan alleen de instandhouding van het gebouw of ook aan kerkelijk gebruik ervan. Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd om voor beide doelen een gift te doen.

 

ondersteuningsactie Dorpskerk Durgerdam 2017

Zoals hierboven al vermeld staat, kent de ‘ondersteuningsactie Dorpskerk Durgerdam’ twee pijlers: de eerste is die ter instandhouding van het kerkgebouw en de tweede is die van het kerkelijk gebruik van het gebouw. In de laatste week van januari ontvangen allen die betrokkenen zijn bij het kerkgebouw en/of de kerkelijke gemeente de uitnodiging om deel te nemen aan de

ondersteuningsactie 2017.

 

op naar het LED-licht

Vanaf de restauratie van de kerk, nu zo'n vijfentwintig jaar geleden, was de kerkzaal bij avondactiviteiten verlicht met een tiental halogeenstralers van 300 watt per stuk. Bij een optreden werd er daarbij extra aangelicht door drie tegen de voorste trekbalk gemonteerde spots, van eveneens 300 watt elk. In totaal een vermogen van maar liefst 3900 watt.

Door de snelle ontwikkeling van met name LED-verlichting kwam deze techniek ook beschikbaar voor grotere ruimten. In oktober zijn alle verlichtingsarmaturen in de kerkzaal vervangen door LED-armaturen. De tien armaturen langs de zijkanten bestaan uit drie onafhankelijk van elkaar te verstellen LED-lampen met een vermogen van 32 watt per armatuur. De drie nieuwe spots tegen de trekbalk zijn elk 21 watt, zodat het totaal vermogen van de verlichting in de kerkzaal nu 383 watt bedraagt. Slechts een tiende van het voormalige elektriciteitsvermogen! Samen met de in 2014 gerealiseerde ruimtelijke scheiding van het balkon-kantoor geeft dat een aanzienlijke besparing op de energie kosten.

 

Begroting Dorpskerk Durgerdam 2017

 

BATEN      Korte toelichting op de begroting

Baten onroerende zaken  16.625  De post bijdragen levend geld

Rentebaten en dividenden  23.890  (vrijwillige bijdragen en collecten) is 

Bijdragen levend geld     8.800  € 2.231 lager begroot dan het resul-

Totaal a   49.315  taat in 2015. Steeds meer betrokkenen bij de       Dorpskerk Durgerdam nemen het          verzoek om deel te nemen aan de

LASTEN      ondersteuningsactie voor kennis-

Lasten kerkgebouw     8.325  geving aan. Daarnaast zijn de

Lasten overige onr. Zaken    inkomsten van collecten, door een te

en inventaris     verwachten vermindering van het            aantal kerkdiensten, naar beneden

Afschrijvingen        9.500  bijgesteld. 

Pastoraat + vac. diensten  10.150  

Lasten kerkdiensten etc.    4.400     

Bijdragen i.z. andere organen      1.810      

Salarissen  en vergoedingen    7.710    

Kosten beheer en administratie      1.590  De reguliere toevoeging onderhouds-   

Rentelasten         145  voorziening bedraagt € 5.000. Een    

Lasten overige onr. zaken       250  extra toevoeging compenseert de in           

Totaal b 43.880  2016 niet begrootte kosten voor de 

Saldo a-b      5.435  transitie naar LED-verlichtig.                    

Saldo        Evenals in 2015 wordt extra

toevoeging/onttrekking     afgeschreven op het kerkgebouw.

voorzieningen     L   8.960        

Overige baten en lasten    B    3.525          ________________________________________

totaal c       L           5.435          ________________________________________

Saldo a-b-/+c   +/-                         0                    

 

De volledige begroting is desgewenst in te zien bij de penningmeester van de gemeente,

Hennie Koopman, Durgerdam 65.

 

vaar ia

 

In de jaren dat ik studeerde was de theologie sterk gepolitiseerd. Wij lazen bevrijdingstheologen als Leonardo Boff en Jose Miguez Bonino en ik overdrijf nauwelijks als ik zeg dat alom het gevoel leefde dat nu pas ten volle duidelijk was geworden waar het de verhalen uit bijbel om begonnen is. Sociale en maatschappelijk gerechtigheid vormden het lonkende perspectief. Maar u zult het zich nog kunnen herinneren hoe het debat tegen het eind van de jaren zeventig polariseerde. Dat waren de jaren van de  kruisrakettendemonstraties, van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) en van het ICTO (Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening). Binnen de kerken liepen de spanningen zo hoog op dat geen enkele predikant het nog aandurfde vanaf de kansel een uitspraak te doen die als politiek kon worden begrepen.

Ik was in die tijd zo groen als gras. Mijn omgeving was minder politiek geëngageerd dan indertijd in de mode was. Ik beschikte niet over de originaliteit, het kritisch vermogen of het zelfvertrouwen om in de theologie eigen accenten te zetten of keuzes te maken. Het gevolg was dat ik mij in de kerk van toen als Kuifje in Amerika heb gevoeld. Dat veranderde pas toen ik in de jaren tachtig kennis maakte met wat de ‘psychoanalytische exegese’ werd genoemd. Hier diende zich een manier van bijbellezen aan die mij van meet af aan raakte. Met name Eugen Drewermann leerde mij hoe bijbelverhalen gelezen kunnen worden als spiegels van de ziel. Zij verwoorden (verbeelden) een universele, intrapsychische dynamiek. Daarmee zijn zij vooral een uitnodiging om met mijn diepste zelf in gesprek te raken. Voor mij was de kennismaking met dit gedachtengoed letterlijk een verademing. Enkele decennia heb ik mij erdoor laten verrassen en voeden.

Een aantal jaren geleden begon ik de psychologische lezing van de bijbelverhalen als toch ook beperkt te ervaren. Ik vind het niet eenvoudig om onder woorden te brengen waar ‘m dat precies in zit. Ergens had ik het gevoel dat het bleef steken in dat gesprek met mijzelf. Hoewel ik een bijna onvoorwaardelijk geloof hecht aan het kritische zelfgesprek ging ik zoetjesaan vermoeden dat dat gesprek vooral een middel is en geen doel op zichzelf. De vraag is dan wat wél het doel is? Waar komt het uiteindelijk op aan? Wat mij betreft is dat (ik formuleer het wat theatraal) de ontmoeting met God. Om hetzelfde anders te verwoorden: zelfinzicht heeft tot doel af te kunnen dalen in de diepe lagen van het bewustzijn. Dat is waar de bron van waaruit ik leef zich vinden laat. Een mens is geneigd zich te verschansen in een eindeloze hoeveelheid ideeën, opvattingen, beelden (van onszelf en van de wereld om ons heen) en noem maar op. Deze moeten stuk voor stuk worden ontmaskerd omdat zij mij belemmeren mijzelf in al mijn naaktheid onder ogen te komen. En dus om God te leren kennen.

Wat ik mij intussen realiseer is dat de focus van het werk dat ik doe in de loop van de afgelopen decennia verschoven is. Ging het vroeger om bijbeluitleg, tegenwoordig gaat het om het toeleiden naar het ervaren van wat wij God noemen. In de loop van de tijd is deze ervaring in onze cultuur meer en meer naar de achtergrond gedrongen. Maar zij is de essentie van waar het allemaal om begonnen is.

 

PL, december 2016