Jaarrekening 2017

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarrekening 2017 PG te Durgerdam

 

Korte beschouwing over de balans

en de staat van baten en lasten

 

In het boekjaar zijn de huurinkomsten van het balkon-kantoor ad € 8.400,00 komen te vervallen. De huurder is vertrokken naar een andere locatie in Amsterdam-Noord.

Bijzondere uitgaven waren een tussen inspectie van de Monumentenwacht, de restauratie van onze statenbijbel uit 1643, het vervangen van twee cv-ketels en de viering van ons 375-jarig bestaan in november.

Het door deze uitgaven ontstane nadelig saldo ad € 5.857,00 is ten laste van het vermogen gebracht.

Protestantse Gemeente te Durgerdam                                                          

 

BALANS

 

balans per                              31 december 2017         ultimo vorig boekjaar

 

 

 

ACTIVA

 

00. Onroerende zaken

        13.064

        9.034

01. Installaties en            inventarissen

        16.586

      24.399

02. Financiële vaste activa

      670.000

    670.000

10. Debiteuren

 

 

11. Kortlopende vorderingen en overlopende activa

        15.929

      14.231

 

13. Geldmiddelen

        73.511

      67.228

 

 

      789.090

    784.892

 

PASSIVA

20. Vermogen

      744.141

    749.998

21. Fondsen en voorzieningen

        40.692

      34.471

24. Kortlopende schulden en overlopende passiva

          4.257

           423

 

      789.090

    784.892

 

                       

Protestantse Gemeente te Durgerdam                                                           4.

 

                   STAAT VAN BATEN EN LASTEN Boekjaar 2017

 

BATEN                                         BEGROTING       REKENING     VORIG JAAR

80. Baten onroerende zaken

     16.625

     12.724

     21.015

81. Rentebaten en dividenden

     23.890

     23.648

     23.795

83. Bijdragen levend geld

       8.800

       8.347 

       9.862

 

 

 

 

Totaal a.

     49.315

     44.719

     54.672

 

LASTEN

40. Lasten kerkgebouw

       8.325

     13.410

      6.971

41. Overige onr.zaken en inventaris

         

      

      1.684

42. Afschrijvingen

       9.500

       3.784

    13.700

43. Pastoraat + vac. diensten

     10.150

     10.425

    12.383

44. Kerkdiensten etc.

       4.400

       5.799

      5.186

45. Bijdragen i.z. andere organen

       1.810

       1.793

      1.645

46. Salarissen en vergoedingen

        7.710

       8.160

      8.160

47. Beheer en administratie

        1.590

       6.281

      2.107

48. Rente lasten

           145

          151

         612

60. Overige onroerende zaken

           250

          341            

         273  

 

 

 

 

Totaal b.

      43.880

     50.144   

     52.721

 

Saldo a-b

+      5.435

–     5.425

+     1.951

 

 

 

 

53/54. Saldo toevoeging- onttrekking voorzieningen

L      8.960

L        457

L     1.976

58. Overige baten en lasten

B     3.525

B          25

B         25

 

 

 

 

Totaal c.

L      5.435

L        432

L     1.951

 

 

 

 

Saldo a-b-/+c

 

 

 

 

Voordelig

+/-          0

 

+/-         0

Nadelig

 

–      5.857

 

 

DIACONIE Protestantse Gemeente te Durgerdam                                               3.                                                                                                                                          

 

BALANS

 

Balans per………………………               31 december 2017    ultimo vorig boekjaar

 

ACTIVA

00. Onroerende zaken

 

 

01. Installaties en inventarissen

 

 

02. Financiële vaste activa

      93.624

      94.124

10.

 

 

11. Kortlopende vorderingen en      overlopende activa

            

             21

13. Geldmiddelen

      15.955

      15.636

 

    109.579

    109.781

 

PASSIVA

20. Vermogen

    108.652

    108.672

21. Fondsen en voorzieningen: voorziening bijzondere doelen

           927  

        1.109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    109.579

    109.781

 

Korte beschouwing over de

balans en de staat van baten en lasten 2017

 

De kortlopende vordering per 31.12.2016 t.b.v. € 20,00 is ten laste van het vermogen gebracht.

 

Geldstromen welke niet primair met het werk van de taakgroep Diaconaat en Zorg te maken hebben zijn geboekt onder overige baten en overige lasten.

Het betreft hier hoofdzakelijk het met uitvaarten verband houdende betalingsverkeer.

Daarnaast worden uitgaven, als Gemeente Belastingen en aanslagen van het Hoogheemraadschap i.v.m. het eigendom van Durgerdammerdijk 77, op deze rekeningen geboekt.

 

Aan de  'Voorziening Bijzondere Doelen' is een bedrag ad € 182,00 onttrokken.

 

 

 

 

DIACONIE Protestantse Gemeente te Durgerdam                                               4.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN boekjaar 2017

 

                                                                BEGROTING REKENING    REKENING

                                                                     2017               2017                2016

 

BATEN

811. Ontvangen interest bank

)     

             6

           57

814. Dividend obligaties/effecten

)     2.100

         367

         367        

815. Rente spaarrek./contracten

)

      1.920

      1.920

832. Collecten

      1.800

      3.371

      3.430

834. Giften

 

 

 

546. Onttr. voorziening bijz. doelen

      1.730

         182

        

585. Overige baten

         500

      5.198

      4.739

 

      6.130

    11.044

    10.513

 

LASTEN

451. Diaconaal quotum

        300       

         293

         299 

472. Bureau/drukwerk

        100

           78

           80

481. Bankkosten

        180

         263

         179

509. Diaconaal plaatselijk

      1.950

      2.543

      2.452

522. Diaconaal landelijk

      1.800

      2.204

      1.902

523. Diaconaal Wereldwijd

      1.800

      1.688

      1.750

536. Toevoeging voorz. bijz. doelen

 

        

         361

586. Overige lasten

 

      3.975

      3.490

 

      6.130

    11.044

    10.513

SALDO

+/-         0     

+/-        0

+/-         0