Begroting 2017

Protestantse Gemeente te Durgerdam                                                          2.

 

STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN Boekjaar 2018

                                                                               

 

  BEGR.2018

  BEGR.2017

  REK.2016

BATEN

80. Baten onroerende zaken

      1.600

    16.625

   21.015

81. Rentebaten en dividenden

    22.895

    23.890

   23.795

83. Bijdragen levend geld

      8.780

      8.800

     9.862

Totaal a.

    33.275

    49.315  

   54.672

 

LASTEN

40. Lasten kerkgebouw

    

      8.325

     6.971 

41. Overige onr. zaken en inventaris

 

        

     1.684

42. Afschrijvingen

      8.660   

      9.500

   13.700 

43. Pastoraat + vac. diensten

    12.650

    10.150

   12.383

44. Lasten kerkdiensten etc.

      4.820

      4.400

     5.186

45. Bijdragen i.z. andere organen

      1.650

      1.810

     1.645

46. Salarissen en vergoedingen

      4.650

      7.710

     8.160

47. Beheer en administratie

      2.100

      1.590

     2.107

48. Rentelasten

         140

         145

        612

60. Lasten overige onr. zaken

         275

         250

        273 

Totaal b.

    34.945

    43.880

   52.721

Saldo a-b

–    1.670  

      5.435

     1.951

53/54. Saldo toevoeging/onttrekking voorzieningen

L       450

L    8.960

L   1.976

58. Overige baten en lasten

B   2.537

B   3.525

B        25

Totaal c.

B   2.087

L   5.435

L    1.951

Saldo a-b-/+c

 

 

 

Voordelig

+      417

+/-       0

+/-        0

Nadelig

 

 

 

Korte toelichting

Door de overgang per 1 januari 2018 van het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw naar de Stichting Dorpskerk Durgerdam, vertoont de begroting een heel ander beeld dan in voorgaande jaren. Vervallen zijn de inkomsten uit verhuur en de bijdragen voor het onderhoud van de kerk. Daarentegen zijn eveneens de lasten van het kerkgebouw en de reservering voor het groot onderhoud komen te vervallen.

Daarnaast is een spaarcontract, groot € 40.000,00, in 2017 vrijgevallen en bij de huidige rentestand lastig opnieuw zinvol te beleggen.

De laatste uitkering door de RCE in het kader van Brim 2013-2018 ad € 4.137,00 is geboekt onder 'overige baten', waar als 'overige last' het huurbedrag ad € 1.625,00 voor het aantal dagdelen door de kerk in 2018 te gebruiken, is geboekt.