Begroting

Protestantse Gemeente te Durgerdam                                                          

 

STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN Boekjaar 2019

                                                                                

 

  BEGR.2019

  BEGR.2018

  REK.2017

BATEN

80. Baten onroerende zaken

       1.350

     1.600

   12.724

81. Rentebaten en dividenden

     23.000

   22.895

   23.648

83. Bijdragen levend geld

       7.207

     8.780

     8.347

Totaal a.

     31.557

   33.275

   44.719

 

LASTEN

40. Lasten kerkgebouw

       3.804

     

   13.410   

41. Overige onr. zaken en inventaris

 

        

   

42. Afschrijvingen

       4.500 

      8.660

     3.784

43. Pastoraat + vac. diensten

     10.500

    12.650

    10.425

44. Lasten kerkdiensten etc.

       5.800

      4.820

      5.799

45. Bijdragen i.z. andere organen

       1.800

      1.650

      1.793

46. Salarissen en vergoedingen

       4.650

      4.650

      8.160

47. Beheer en administratie

       2.100

      2.100

      6.281

48. Rentelasten

          140

         140

         151

60. Lasten overige onr. zaken

          150

         275

         341

Totaal b.

     33.444 

    34.945

    50.144

Saldo a-b

–     1.887

–    1.670      

–    5.425     

53/54. Saldo toevoeging/onttrekking voorzieningen

 

L       450

L       457

58. Overige baten en lasten

L     6.600

B   2.537

B        25

Totaal c.

L     6.600

B   2.087

L       432

Saldo a-b-/+c

 

 

 

Voordelig

 

+      417     

 

Nadelig

–     8.487

 

–     5.857

 

 

Toelichting begrote baten en lasten boekjaar 2019

 

De rekening 2017 geeft weinig referentie, aangezien toen het beheer en exploitatie van het kerkgebouw nog bij de PG berustte. In de volgende jaren, m.i.v. 2018, zijn er cijfers bekend die meer houvast bieden.

 

Bij lasten kerkgebouw (40) is de LED verlichting van de kronen opgenomen.

E.e.a. volgens de notitie Financieel Beleid 2018 e.v. jaren.

De SDD laat dit uitvoeren in combinatie met de in de SIM opgenomen reiniging en het opnieuw lakken  van de kronen.

 

Binnen overige baten en lasten (58) vervalt voor het eerst de jaarlijkse uitkering door de RCE t.b.v. € 4.137,00, in het kader van Brim 2013-2018.

 

                       

 

 

                                    BEGROTING DIACONIE 2019

 

BATEN Begr. 2019
   
Rentebaten 1800
Overige baten/catering begrafenissen 1750
Bijdragen levend geld, oa collecten, giften 3000
Doorzend collecten  
Totaal:  €               6.550
   
   
   
   
   
   
   
LASTEN  
   
Lasten onroerende zaken en inventariseren  
Lasten kerkdiensten  
Diakonaal Qoutum en contributies 290
Kosten beheer en administratie 100
Rente lasten/bankkosten 250
   
Diaconaal plaatselijk 2000
   
Diaconaat landelijk (aandeel binnenland) 2000
Diaconaat wereld (aandeel buitenland) 2000
   
Overige lasten  
Toevoeging bijzondere doelen  
   
   
   
   
Totaal:  €               6.640
   
   
   
Resultaat  €                   90-