ANBI informatie

ANBI-gegevens

 

 

RSIN Protestantse Gemeente te Durgerdam: 801875432
RSIN Diaconie PG te Durgerdam: 824126270

 

Kerkgebouw Durgerdammerdijk 76, 1026 CB  Amsterdam

 

Kerkelijk Bureau

Durgerdammerdijk 65, 1026 CB  Amsterdam

tel.: 020-4904479

e.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Beleidsplan

 

Dorpskerk Durgerdam

vierend, ontspannend en plechtig middelpunt

 

Het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap wordt tastbaar in de massaal bezochte plechtigheden in de dorpskerk bij uitvaarten van dorpsbewoners, of bij de eveneens druk bezochte kerstavond-viering.

 

Een dorpskerk waarbinnen mensen zich organiseren in:

 

*  een kerkelijke gemeente met

twee keer per maand een viering

twee gespreksgroepen

een cantorij

zorg en aandacht voor de samenleving

ondersteuning van projecten wereldwijd

 

andere activiteiten, zoals

wisselende exposities

podium voor amateurmusici en zangers uit Landelijk Noord

Sint Nicolaasfeest voor Landelijk Noord

huwelijken

koorrepetities en zanglessen

uitvaartplechtigheden

Waterland Kerkenland

concerten, uitvoeringen en vergaderingen

 

 

Eigentijds gebruik van cultureel erfgoed.

 

De kerk dus als ontmoetingscentrum voor de dorpsgemeenschap, als een plaats om te vieren en te rouwen.

Verschillende functies dus voor de kerk en even verschillende groepen van mensen, die daar inhoud aan geven. Maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid voor een kleine, maar levende dorpsgemeenschap.

Het beleid van de Protestantse Gemeente te Durgerdam zal er de komende jaren op gericht zijn om de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap bij het kerkgebouw te vergroten.

In het 3e beleidsplan, mei 2013 e.v. jaren, zullen we de in 1994 gekozen route duidelijker markeren. Voor de instandhouding van de dorpskerk, als multi-functionele ruimte, zal veel afhangen van de bereidheid van de Durgerdammers om actief medeverantwoordelijkheid voor de exploitatie en organisatie te dragen.

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Bestuurlijke structuur

In 2005 is tijdens een gemeenteavond en enkele vervolggesprekken besloten de bestuurlijke structuur te baseren op een drie-tal taakgroepen met een eigen omschreven verantwoordelijkheid. Onder begeleiding van het Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland is deze structuur in 2006 operationeel geworden.

 

We onderscheiden de volgende taakgroepen:

* taakgroep Beheer & Financiën (CvK)

* taakgroep Diaconaat en Zorg

* taakgroep Vieren

 

Onder de taakgroep Beheer & Financiën en bestuur-ondersteunend, functioneert een kerkelijk bureau, t.b.v. dagelijkse contacten, postbehandeling en penningmeesterschap.

 

In principe levert iedere taakgroep een vertegenwoordiger aan de kerkenraad.

De scriba kan, evenals de preses, los van enige taakgroep die functie bekleden.

Deelname aan de taakgroepen staat eveneens en graag, open voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

 

De kerkenraad en de taakgroep Vieren laten zich bij hun werkzaamheden adviseren door de kerkelijk werker.

 

 

Beloningsbeleid

 

Met de kerkelijk werker is een overeenkomst van opdracht afgesloten voor 45 weken à 8 uur per week. De beloning is gebaseerd op de maximale inschaling (schaal 9) voor een kerkelijk werker, met een anciënniteit van 10,  volgens de salarisschalen van de PKN.

 

 

 

Doelstelling

 

De Protestantse Gemeente te Durgerdam is in het bezit van een (rijks)monumentaal kerkgebouw.  De organisatie is er op gericht om een vierend, ontspannend en plechtig middelpunt te zijn voor de dorpsgemeenschap van Durgerdam en allen die zich daarbij betrokken voelen.

 

 

 

Activiteiten

 

De middelen voor het onderhouden van de onder '7' genoemde doelstellingen  bestaan uit het twee keer per maand houden van een kerkdienst en gedurende het winterseizoen maandelijks organiseren van een tweetal gespreksgroepen.

Er is zorg en aandacht voor de samenleving, o.a. door het faciliteren van een uit brede lagen van de dorpsbevolking samengestelde bezoekgroep voor de oudere dorpsgenoten.

Vanuit de Diaconie worden wereldwijd projecten ondersteund.

 

Het ontspannende doel krijgt gestalte in de organisatie van concerten, exposities, lezingen en dorpsvergaderingen over actuele onderwerpen.

 

Een plechtig middelpunt is het kerkgebouw tijdens bijeenkomsten bij de grenzen van het leven van de dorpsbewoners.