ANBI informatie

ANBI-gegevens

 

 

Protestantse Gemeente te Durgerdam

 

 

RSIN-nummer Kerkvoogdij (nog niet ontvangen van belastingdienst.)

RSIN-nummer Diaconie      (nog niet ontvangen van belastingdienst.)

 

 

Kerkgebouw Durgerdammerdijk 76, 1026 CB  Amsterdam

 

Kerkelijk Bureau

Durgerdammerdijk 65, 1026 CB  Amsterdam

tel.: 020-4904479

e.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Beleidsplan

 

Dorpskerk Durgerdam

vierend, ontspannend en plechtig middelpunt

 

Het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap wordt tastbaar in de massaal bezochte plechtigheden in de dorpskerk bij uitvaarten van dorpsbewoners, of bij de eveneens druk bezochte kerstavond-viering.

 

Een dorpskerk waarbinnen mensen zich organiseren in:

 

*  een kerkelijke gemeente met

twee keer per maand een viering

twee gespreksgroepen

een cantorij

zorg en aandacht voor de samenleving

ondersteuning van projecten wereldwijd

 

andere activiteiten, zoals

wisselende exposities

podium voor amateurmusici en zangers uit Landelijk Noord

Sint Nicolaasfeest voor Landelijk Noord

huwelijken

koorrepetities en zanglessen

uitvaartplechtigheden

Waterland Kerkenland

concerten, uitvoeringen en vergaderingen

 

 

Eigentijds gebruik van cultureel erfgoed.

 

De kerk dus als ontmoetingscentrum voor de dorpsgemeenschap, als een plaats om te vieren en te rouwen.

Verschillende functies dus voor de kerk en even verschillende groepen van mensen, die daar inhoud aan geven. Maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid voor een kleine, maar levende dorpsgemeenschap.

Het beleid van de Protestantse Gemeente te Durgerdam zal er de komende jaren op gericht zijn om de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap bij het kerkgebouw te vergroten.

In het 3e beleidsplan, mei 2013 e.v. jaren, zullen we de in 1994 gekozen route duidelijker markeren. Voor de instandhouding van de dorpskerk, als multi-functionele ruimte, zal veel afhangen van de bereidheid van de Durgerdammers om actief medeverantwoordelijkheid voor de exploitatie en organisatie te dragen.

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Bestuurlijke structuur

In 2005 is tijdens een gemeenteavond en enkele vervolggesprekken besloten de bestuurlijke structuur te baseren op een drie-tal taakgroepen met een eigen omschreven verantwoordelijkheid. Onder begeleiding van het Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland is deze structuur in 2006 operationeel geworden.

 

We onderscheiden de volgende taakgroepen:

* taakgroep Beheer & Financiën (CvK)

* taakgroep Diaconaat en Zorg

* taakgroep Vieren

 

Onder de taakgroep Beheer & Financiën en bestuur-ondersteunend, functioneert een kerkelijk bureau, t.b.v. dagelijkse contacten, postbehandeling en penningmeesterschap.

 

In principe levert iedere taakgroep een vertegenwoordiger aan de kerkenraad.

De scriba kan, evenals de preses, los van enige taakgroep die functie bekleden.

Deelname aan de taakgroepen staat eveneens en graag, open voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

 

De kerkenraad en de taakgroep Vieren laten zich bij hun werkzaamheden adviseren door de kerkelijk werker.

 

 

Beloningsbeleid

 

Met de kerkelijk werker is een overeenkomst van opdracht afgesloten voor 45 weken à 8 uur per week. De beloning is gebaseerd op de maximale inschaling (schaal 9) voor een kerkelijk werker, met een anciënniteit van 10,  volgens de salarisschalen van de PKN.

 

 

 

Doelstelling

 

De Protestantse Gemeente te Durgerdam is in het bezit van een (rijks)monumentaal kerkgebouw.  De organisatie is er op gericht om een vierend, ontspannend en plechtig middelpunt te zijn voor de dorpsgemeenschap van Durgerdam en allen die zich daarbij betrokken voelen.

 

 

 

Activiteiten

 

De middelen voor het onderhouden van de onder '7' genoemde doelstellingen  bestaan uit het twee keer per maand houden van een kerkdienst en gedurende het winterseizoen maandelijks organiseren van een tweetal gespreksgroepen.

Er is zorg en aandacht voor de samenleving, o.a. door het faciliteren van een uit brede lagen van de dorpsbevolking samengestelde bezoekgroep voor de oudere dorpsgenoten.

Vanuit de Diaconie worden wereldwijd projecten ondersteund.

 

Het ontspannende doel krijgt gestalte in de organisatie van concerten, exposities, lezingen en dorpsvergaderingen over actuele onderwerpen.

 

Een plechtig middelpunt is het kerkgebouw tijdens bijeenkomsten bij de grenzen van het leven van de dorpsbewoners.

 

 

Financiële verantwoording

 JAARREKENING 2015        1.

Protestantse Gemeente te Durgerdam

 

Korte beschouwing over de balans

en de staat van baten en lasten

 

Na het onderhoud, verbouwing/vernieuwing en restauratie in de afgelopen jaren, vertoont het boekjaar 2015 een rustiger beeld. De subsidiëring, in het kader van Brim 2013-2018, ijlt na op de gedane investeringen. Het jaarlijks t/m 2018 te ontvangen subsidie ad

€ 4.137,00 is dan ook gebruikt voor een extra afschrijving van het kerkgebouw.

Ook  de in de begroting voor 2015 opgenomen toevoeging aan de onderhoudsvoorziening ad € 10.000,00 is gerealiseerd. Hiermee wordt geanticipeerd op het in de volgende Brim-periode op te nemen onderhoud van het dak.

 

__________________________________________________________________

BALANS

 

Balans per..........................................31 december 2015  ultimo vorig boekjaar

 

ACTIVA

 

00. Onroerende zaken      20.240        27.196                       

01. Installaties en inventarissen    20.142       22.593                          

02. Financiële vaste activa   670.000    670.000                 

10. Debiteuren

 

11. Kortlopende vorderingen en

     overlopende activa      13.041        13.392             

13. Geldmiddelen      51.801        31.486          

775.224    764.667

 

_______________________________________

 

PASSIVA

 

20. Vermogen     749.998    749.998          

21. Fondsen en voorzieningen    23.995        13.534               

24. Kortlopende schulden en

     overlopende passiva       1.231            1.135                        

_______________________________________

775.224    764.667  

 

_______________________________________

                                                 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    Boekjaar 2015

BEGROTING REKENING VORIG JAAR      

BATEN

80. Baten onroerende zaken   15.500  18.059  15.212

81. Rentebaten en dividenden  25.300  24.339  25.091 

83. Bijdragen levend geld   12.300  11.031    8.969      ________________________________________

Totaal a  53.100  53.429  49.272                   

 

LASTEN

40. Lasten kerkgebouw     6.800    7.770  38.767   

41. Lasten overige onr. Zaken     

en inventaris         500                 

42. Afschrijvingen      3.200    9.407       2.558     

43. Pastoraat     13.700  14.317   13.586 

44. Lasten kerkdiensten etc.     4.200    4.801     3.802   

45. Bijdragen i.z. andere organen    1.450    2.016     1.351     

46. Salarissen  en vergoedingen    7.490    7.710     7.660  

47. Kosten beheer en administratie    2.700    1.580       1.994     

48. Rentelasten         530       554       1.057      

60. Lasten overige onr. Zaken       250       211           169      ________________________________________

Totaal b  40.820  48.366   70.944                            ________________________________     

Saldo a-b      + 12.280        +   5.063     –  21.672           

53/54. Saldo

toevoeging/onttrekking   

voorzieningen       L 20.000        L    5.088        B     9.361                  

58. Overige baten en lasten       B   7.912        B       25         B          75                  ________________________________________

Totaal c     L     12.088       L    5.063        B     9.436                                                       ________________________________________

Saldo a-b-/+c   

 

Voordelig      192         +/-  0                                          Nadelig               12.236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIACONIE Protestantse Gemeente te Durgerdam3.

 

BALANS

 

Balans per....................................................31 december 2015ultimo vorig boekjaar

 

ACTIVA

 

00. Onroerende zaken

 

01. Installaties en inventarissen

 

02. Financiële vaste activa   94.124 98.208      

 

10. Debiteuren

 

11. Kortlopende vorderingen en            

     overlopende activa

 

13. Geldmiddelen  15.296  11.839        

_______________________________________

109.420                     110.047                  

_______________________________________

 

PASSIVA

 

20. Vermogen108.672                                     108.672  

 

21. Fondsen en voorzieningen      748              1.225    

      Voorziening Bijzondere Doelen

 

22. Schulden langer dan 1 jaar

 

23. Crediteuren

 

24. Kortlopende schulden en          150                              

     overlopende passiva              

_______________________________________

109.420               110.047

_______________________________________

 

 

 

 

DIACONIE  Protestantse Gemeente te Durgerdam                                                  4.

 

   BEGROTINGREKENING          REKENING

JAARREKENING2015 2015    2015             2014

 

BATEN

 

811. Ontvangen interest bank)      

814. Dividend obligaties/effecten )      3.000        36           192

815. Rente spaarrek./contracten)     2.0832.190          

832. Collecten       2.500   3.2973.725   

834. Giften                        

546. Onttr. voorz. bijz. doelen                  4771.175

585. Overige baten           750         2.3582.066                                                                                                                                                 

                  6.250   8.2519.348                       LASTEN

 

451. Diaconaal quotum             300      310   297            

472. Bureau/drukwerk             100      102     41                

481. Bankkosten             150        178   144                      

509. Diaconaal plaatselijk          1.950             1.8672.278               

522. Diaconaal landelijk       1.800   1.862               1.670           

523. Diaconaal wereldwijd      1.850   2.221 2.805             

536. Toev. voorz. bijz. doelen          

586. Overige lasten                                     1.711 2.113                                                                                                                        

                          6.150           8.251 9.348       

                  

SALDO       +     100          +/-        0         +/-       0                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIACONIE  Protestantse Gemeente te Durgerdam5.A

 

verlies & winst2015       2015         2014verlies     winst

 

BATEN

811. Ontvangen interest bank        

814. Dividend obligaties/effecten            36      192                           

815. Rente spaarrek./contracten       2.083          3.501                             

832. Collecten             3.297             3.725                            

834. Giften      –------  –------                               

585. Overige baten (2.358)                                                      

                                    5.417  6.107                            

LASTEN

451. Diaconaal quotum          310       297                     

472. Bureau/drukwerk          102           41                                              

481. Bankkosten          178         144                                    509. Diaconaal plaatselijk       1.867  2.278                                  

522. Diaconaal landelijk       1.862  1.670                       

523. Diaconaal wereldwijd       2.221  2.805           

     586. Overige lasten                                                

                            6.540  7.235                    

saldo baten en lasten  –   1.123         –    1.128             

 

Saldo 536/546

toev./onttr. voorziening  B      477         B  1.175477          

 

Saldo 585/586  

overige baten/lasten  B      646          L       47  (zie 5.B)

 

SALDO              +/-       0 +/-     0  

 

GELDMIDDELEN-saldo per 31 dec.

KAS            802     798        4                

SKG-rekening courant 6997.41.068          4.115  3.127                        988  

ING-rekening courant  389778          1.542     122                        1.420                       

SKG-spaarrek. 89.89.06.903          8.837  7.792                    1.045             

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

SKG-spaarcontracten       71.76975.853       4.084                  

AANDELEN oikocredit       12.35512.355                            

PDKN-Nw. Roosevelthuis       10.00010.000    

     

Saldo overlopende activa/passiva 2014         150        

Resultaat                                                        +/- 0                                    

               4.084       4.084   

 

 

 

 

Diaconie Protestantse Gemeente te Durgerdam 5.B

 

Toelichting Verlies & Winst-rekening 2015                                                                         

 

585. Overige Baten

retour voorschot uitv. K. Oosten  65,20

idem mw. Bakker-de Gooijer  45,80

PKN verzamelde betalingen191,50

uitvaart K. Oosten756,00

uitvaart mw. G. Bakels609,00

uitvaart mw. Bakker-de Gooijer690,00                                 

2.357,50

 

586. Overige Lasten

voorschot uitv. K. Oosten200,00

idem mw. G. Bakels  85,00

idem mw. Bakker-de Gooijer250,00

idem“““  50,00

Gem. Bel. Durgerdam 77  66,56

huur uitv. Oosten + Bakels700,00

HHR Durgerdam 77  10,35

huur uitv. mw. Bakker-de Gooijer350,00                                 

1.711,91

 

 

  Korte beschouwing over de

balans en de staat van baten en lasten 2015

 

Geldstromen welke niet primair met het werk van de taakgroep Diaconaat en Zorg te maken hebben zijn geboekt onder overige baten en overige lasten.

Het betreft hier hoofdzakelijk het met uitvaarten verband houdende betalingsverkeer, waarvan een deel, bij gebrek aan een eigen betaalrekening van de begrafeniscommissie, via de rekeningen van de taakgroep Diaconaat en Zorg verloopt.

Daarnaast worden uitgaven, als Gemeente Belastingen en aanslagen van het Hoogheemraadschap i.v.m. het eigendom van Durgerdammerdijk 77, op deze rekeningen geboekt.

 

In het boekjaar 2015 is drie keer bijgedragen aan Noodhulp Syrië.

Het daardoor opgetreden tekort ad € 477,00 is ten laste gebracht van de Voorziening Bijzondere Doelen.

 

Het boekjaar is afgesloten met een saldo van € 0,00.